Logo UVN

Sociálny  pracovník v ÚVN SNP Ružomberok-FN

Sociálna práca v systéme zdravotníctva predstavuje neoddeliteľnú súčasť komplexnej starostlivosti o človeka v situáciách núdze, nedostatku, či ohrozenia rôznorodého charakteru.

Sociálny pracovník ÚVN SNP Ružomberok-FN poskytuje pomoc a poradenstvo (v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s možnosťami terénnych služieb) pacientom všetkých vekových skupín, ktorí sa pre nepriaznivý zdravotný stav alebo vplyvom životnej udalosti dostali do situácie, ktorú nie sú schopní sami riešiť.

Činnosť sociálneho pracovníka:

 • pomáha pri vybavovaní následného umiestnenia pacienta do zdravotníckych alebo sociálnych zariadení (podľa individuálnych potrieb pacienta/klienta na základe dohovoru s pacientom/klientom a jeho rodinou),
 • poskytuje poradenstvo ohľadne poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z.z.,
 • poskytuje poradenstvo ohľadne peňažných príspevkov (kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia, dávky v hmotnej núdzi, štátna sociálna podpora, dávky sociálneho poistenia a pod.),
 • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov pacienta (pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní osobných dokladov,  pri spisovaní a podávaní žiadostí a pod.),
 • chronicky chorých pacientov kontaktuje so svojpomocnými skupinami s podobným problémom
 • poskytuje pomoc bezdomovcom a narkomanom (pri vybavovaní osobných dokladov, zdravotného poistenia, kontaktuje sa s rodinou, spolupracuje s občianskymi združeniami, ktorých cieľovou skupinou sú títo klienti,  spolupracuje s miestnymi úradmi podľa miesta trvalého pobytu a pod.),
 • v prípade úmrtia občana, ktorý nemal žiadnych príbuzných, vybavuje jeho pochovanie v súlade s platnou legislatívou.

 Kontakt na sociálneho pracovníka:

 • PhDr. Iveta Slanicayová,                                                                                              
 • tel.:044/4382934,                                                                                                           
 • e-mail: slanicayovai@uvn.sk
 • kancelária sa nachádza v Budove riaditeľstva R1 , 1. poschodie, č. dverí 1R.A.202