Logo UVN

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

U všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa § 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a podľa § 7 odsek 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v roku 2007 vznikla povinnosť zavedenia systému manažérstva kvality. Vrcholový manažment nemocnice rozhodol o implementácii systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Následne riaditeľ nemocnice vymenoval predstaviteľa manažmentu pre kvalitu a manažéra kvality,  ktorý cez Referát kvality a procesov koordinuje systém manažérstva kvality.

V roku 2008 nemocnica získala certifikát manažérstva kvality  podľa uvedenej normy. V ďalších rokoch bol úspešne rozvíjaný zavedený systém a  následne potom bol pravidelne certifikát obhájený pri dozorných  auditoch, ktorých záverom bolo zistenie, že procesy riadenia kvality v nemocnici sú udržiavané a sú neustále rozvíjané a zlepšované. Vrcholový manažment nemocnice deklaruje Politiku kvality, ktorá predstavuje celkové zámery a smery pôsobenia nemocnice v oblasti kvality.

Cieľom manažérstva kvality je dosiahnuť neustále zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť pacienta a zamestnancov nemocnice. Referát kvality a procesov v spolupráci s personálom nemocnice sa snaží odhaľovať riziká, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prijímať opatrenia pre znižovanie týchto rizík.

Zavedený systém manažérstva kvality v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok, FN sa týka všetkých procesov. Zahŕňa riadenie, poskytované zdroje, pracovné procesy, výber kvalifikovaného personálu,  pracovné prostredie a aj poskytovanú službu zdravotnej starostlivosti. Všetko je podriadené tomu, aby konečným výsledkom bola spokojnosť pacienta.