Logo UVN

Poslaním nemocničného ombudsmana je prispieť k lepšej kvalite zdravotníckych služieb a poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zlepšeniu vzťahov medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi ÚVN SNP Ružomberok – FN a medzi zamestnancami nemocnice navzájom.

Činnosť nemocničného ombudsmana spočíva v ochrane práv, obhajovaní a presadzovaní záujmov pacientov a zamestnancov. Svojou činnosťou sa snaží predchádzať podaniu pacientskych alebo zamestnaneckých sťažností a dospieť k zmierlivému riešeniu konfliktov. Nemocničný ombudsman formou poskytovania poradenstva dáva pacientom a zamestnancom návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a môže odporúčať spôsoby, ako im predchádzať. Snaží sa o zmierlivé riešenie vzniknutých negatívnych javov najmä  –  otvorenou komunikáciou, poukázaním na domnelý problém a využitím metód mediácie, s cieľom nájsť riešenia vhodné pre všetky zúčastnené strany. Nemocničný ombudsman je členom Etickej komisie.

V oblasti ochrany práv zamestnancov prijíma a spracováva podnety týkajúce sa šikany na pracovisku, obťažovania, mobbingu, bossingu, arogantného alebo nevhodného chovania vedúcich zamestnancov voči podriadeným zamestnancom, podriadených zamestnancov voči nadriadeným zamestnancom alebo zamestnancov voči sebe navzájom, alebo iných foriem svojvôle, ak tieto nie sú riešené v súlade s postupmi stanoveným vnútornými predpismi ÚVN SNP Ružomberok – FN. Poskytuje dôvernú pomoc a rady ako postupovať pri problémoch v oblasti medziľudských vzťahov na pracovisku, s cieľom zlepšiť celkovú kvalitu pracovného prostredia.

PhDr. Mgr. Janka Lipničanová 

tel. číslo: 044/4382434

lipnicanovaj@uvn.sk