Logo UVN

Každá fyzická alebo právnická osoba má právo domáhať sa ochrany svojho práva alebo právom chráneného záujmu, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Taktiež má právo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie osoby v takomto prípade má charakter sťažnosti, a tak je i orgánom verejnej správy vybavované. Sťažnosti sa prešetrujú a vybavujú podľa zákona číslo 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI SŤAŽNOSTI:
Ak má byť podanie osoby vybavené ako sťažnosť, je nutné dodržať zákonom vyžadované formálne náležitosti, ktorými sú:

v prípade fyzickej osoby

 • meno a priezvisko sťažovateľa
 • adresa trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa

v prípade právnickej osoby

 • názov a sídlo spoločnosti
 • meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť

DOLEŽITÉ!: Ak sťažnosť uvedené náležitosti neobsahuje, orgán verejnej správy sťažnosť odloží.
Medzi ďalšie formálne náležitosti sťažnosti, ktoré je nutné dodržať, patrí:

 • Čitateľnosť a zrozumiteľnosť sťažnosti
 • Zo sťažnosti musí byť zrejmé proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
 • Sťažnosť musí byť podpísaná!

Sťažnosť je možné podať:

 • Písomne
  Poštou na adresu:                Sekretariát riaditeľa
                                                   ÚVN SNP Ružomberok-FN
                                                   Ulica gen. Miloša Vesela 21
                                                   03426 Ružomberok
 • Priamo do podateľne
  V objekte nemocnice na adrese Ulica gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok.
 • Ústne do záznamu
  Priamo na Referáte kontroly a sťažností – v objekte nemocnice na adrese Ulica gen. Miloša Vesela 21
 • E -Mail   :      uvn@uvn.sk

DOLEŽITÉ!: Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

LEHOTA NA VYBAVENIE SŤAŽNOSTI:
Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní a začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie.

VYBAVENIE SŤAŽNOSTI:
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

POZNÁMKA:
Nie každé podanie právnickej alebo fyzickej osoby má charakter sťažnosti. V prípade, že podanie osoby je vyhodnotené ako „iné podanie“, ÚVN SNP Ružomberok – FN sa týmto podaním zaoberá ako „tzv. iným podaním“.