Logo UVN

Pozícia

Vedúci referátu evidencie a správy majetku

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN, pracovisko RUŽOMBEROK

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské II. st.

  Zameranie, odbor:
  ekonomické, technické

Predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície

 • 5 ročná prax v riadiacej funkcii
 • prax vo verejnej správe resp. štátnej správe vítaná

Ďalšie požiadavky potrebné na vykonávanie tejto pozície

 • samostatnosť a zodpovednosť
 • analytické myslenie
 • presnosť pri spracovaní údajov
 • flexibilita
 •  

Znalosti

 • Počítačové znalosti – používateľ:
  Microsoft Word – pokročilý
  Microsoft Excel – pokročilý

Platové podmienky

 • 1.157,00 €/mes. (základná mzda sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov) + osobný príplatok, iné pobádacie zložky mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Činnosť referátu spočíva v riadení úloh v oblasti evidencie, správy a starostlivosti o majetok
 • riadenie, organizovanie, koordinovanie, usmerňovanie a kontrolovanie plnenia úloh referátu evidencie a správy majetku
 • zodpovedá za zabezpečenie úloh zameraných na spravovanie dlhodobého hmotného a nehmotného
 • zabezpečuje spracovanie podkladov na poistenie a likvidáciu poistných udalostí spravovaného majetku
 • zabezpečuje evidenciu a spracovanie podklady pre inventarizáciu spravovaného majetku
 • zabezpečuje vedenie skladového hospodárstva – nákup
 • zabezpečuje činnosť spojené s verejným obstarávaním prác, tovarov a služieb, vykonáva a riadi činnosti spojené s efektivitou nákupu a s procesom verejného obstarávania

Termín nástupu

 • Podľa dohody

Druh pracovného pomeru

        Hlavný pracovný pomer  

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, motivačný list, štruktúrovaný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  overenú kópiu diplomu, súhlas so spracovaním osobných údajov (na stiahnutie dole) pre potreby výberového konania v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a štruktúrovanom životopise a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony  zašlite na e-mailovú adresu: klinkovaz@uvn.sk, alebo požadované doklady zaslať na adresu:  ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Odbor ľudských zdrojov, ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok najneskôr do 15.08.2023 v obálke s označením „výberové konanie – vedúci referátu evidencie a správy majetku.

Prvé kolo výberového konania bude ukončené vyhodnotením doručených žiadostí a životopisov. Termín uskutočnenia druhého kola výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti na výberovom konaní v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Práva dotknutej osoby sa spravujú § 5 ods. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami  zákona č. 552//2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Pozícia

Kuchár

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN, pracovisko RUŽOMBEROK

Kvalifikačné predpoklady

 • SOU – odbor kuchár

  Minimálne 2 roky prax v odbore kuchár

Iné požiadavky 

 • Prax v odbore kuchár minimálne 2 roky

Platové podmienky

 • Základná mzda min. 864,00 €/mes

  základná mzda sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy

Termín nástupu

 • ihneď
 
V prípade, ak Vás niektorá pracovná ponuka osloví, zašlite nám svoju žiadosť s týmito náležitosťami:
–          žiadosť o prijatie do zamestnania, s informáciou,  o aké pracovnú pozíciu máte záujem,
–          štrukturovaný životopis
–          súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha dole) pre účely evidencie v databáze uchádzačov ( „V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby ÚVN SNP Ružomberok – FN, pre účely evidencie uchádzačov a to po dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia, pričom tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.“
 
V prípade, že tento súhlas nám spolu so žiadosťou nezašlete, Vaša žiadosť bude skartovaná.
 
Žiadosti spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi môžete zasielať na emailovú adresu:-        
zamestnanie@uvn.sk
alebo na adresu ÚVN: 
ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Odbor ľudských zdrojov
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

Vaša žiadosť o zamestnanie bude evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov.
 

Pozícia

Elektrotechnik – 1-zmenná prevádzka

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN, pracovisko RUŽOMBEROK

Kvalifikačné predpoklady

 • Úplné stredné odborné vzdelanie – skupina študijných odborov elektrotechnika

Osobitný kvalifikačný predpoklad

 • Odborná spôsobilosť podľa §21 vyhlášky 508/2009 Z. z.      (vyššia je samozrejme vítaná)

Iné požiadavky 

 • Prax pri oprave alebo údržbe chladiarenskej techniky,        vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení        minimálne 2 roky

Platové podmienky

 • Základná mzda min 999,00 €/mes

  základná mzda sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy

Termín nástupu

 • Podľa dohody
 
 
V prípade, ak Vás niektorá pracovná ponuka osloví, zašlite nám svoju žiadosť s týmito náležitosťami:
–          žiadosť o prijatie do zamestnania, s informáciou,  o aké pracovnú pozíciu máte záujem,
–          štrukturovaný životopis
–          súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha dole) pre účely evidencie v databáze uchádzačov ( „V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby ÚVN SNP Ružomberok – FN, pre účely evidencie uchádzačov a to po dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia, pričom tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.“
 
V prípade, že tento súhlas nám spolu so žiadosťou nezašlete, Vaša žiadosť bude skartovaná.
 
Žiadosti spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi môžete zasielať na emailovú adresu:-        
zamestnanie@uvn.sk
alebo na adresu ÚVN: 
ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Odbor ľudských zdrojov
Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

Vaša žiadosť o zamestnanie bude evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov.