Logo UVN

Študenti z lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva a iných odborov v ktoromkoľvek ročníku majú možnosť vykonávať odbornú prax v našej nemocnici. Odborná prax študenta nie je spoplatnená. Je potrebné, aby si študent vyplnil „Žiadosť o odbornú prax študenta“, ktorú dá potvrdiť študijnému oddeleniu vzdelávacej ustanovizne, na ktorej študuje.

Žiadosť a všetky potrebné informácie nájdete:  Veda a výskum – UVN