Logo UVN

Na tejto stránke nájdete najčastešie kladené otázky a odpovede o ÚVN.

Zriaďovateľom ÚVN je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a predstavuje najväčšie vojenské zdravotnícke zariadenie na teritóriu SR na úrovni ROLE 4 (podľa štandardov NATO), pričom s tým súvisí zabezpečenie špecifickej zdravotnej starostlivosť pre rezort obrany. Ústredná vojenská nemocnica je zároveň aj subjektom hospodárskej mobilizácie.

Okrem tejto osobitosti má ÚVN urgentný príjem II. typu, disponuje najmodernejším laboratóriom na Slovensku a novým moderným Angio CT pracoviskom. Jediným na Slovensku pri operáciách v ÚVN pomáha robotický systém Versius. Vlastní však aj lineárny urýchľovač – nenahraditeľná súčasť pri ožarovaní nádorov.

ÚVN slúži ako výučbová základňa pre Katolícku univerzitu ( Fakultná nemocnica) + výučba predmetu Úvod do vojenského zdravotníctva. Výnimočnosťou nemocnice je aj vlastný nemocničný ombudsman, ktorý háji práva zamestnancov i pacientov.

Z radu odborníkov našich zamestnancov sme vytvorili multidisciplinárny intervenčný tím (sociálny pracovník, ombudsman, vojenský duchovný, psychológ, profesionálny vojak vedúci starší zdravotník), ktorý je zameraný na podporu klienta/pacienta a profesionálnych vojakov v rámci hospitalizácie po návrate z operácii medzinárodného krízového manažmentu. Súčasťou celého multidisciplinárneho tímu je aj podpora rodinných príslušníkov, rovnako i podpora zamestnancov počas mimoriadnych alebo krízových situácií. Koordinátorom tohto tímu je profesionálny vojak, hlavná sestra – Úsek zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Tá zároveň zabezpečuje spoluprácu aj s inými inštitúciami k nácviku, výmene vedomosti a skúsenosti tohto intervenčného tímu.  

Svojim zamestnancom ponúka nemocnica množstvo benefitov:

  • Výhodné mzdové ohodnotenie
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Skrátený letný pracovný čas
  • Týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce
  • 3 dni plateného voľna pri prekážkach v práci nad rámec zákonníka práce
  • Zvýhodnené tuzemské rekreačné pobyty v zariadeniach MO SR
  • Benefity zo sociálneho fondu
  • Vzdelávanie v rámci rezidentského programu – lekár
  • Možnosť absolvovať odbornú prax
  • Príspevok na stravovanie vo vlastnej jedálni

V rámci hostiteľskej krajiny je ÚVN určená, ako nemocnica pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov aliančných jednotiek NATO na území Slovenska.

No aj napriek tomu, že je ÚVN vojenským zdravotníckym zariadením – poskytuje svoje služby všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí to potrebujú a to bez ohľadu na to, kde sú poistení, aký majú vzťah k armáde, aké majú zamestnanie, akého sú pohlavia alebo národnosti. Na ÚVN sa môže obrátiť každý, kto má k nemocnici dôveru a usúdi, že by mu mohla pri diagnostike alebo liečbe jeho ochorenia pomôcť.

Áno. Zamestnávateľ vytvára priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov formou zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie. Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o súhlas so zaradením do špecializačného štúdia najskôr po uplynutí skúšobnej dobyNemocnica podporuje rezidentské štúdium. 

Áno. Študenti z lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva a iných odborov v ktoromkoľvek ročníku majú možnosť vykonávať odbornú prax v našej nemocnici. Odborná prax študenta nie je spoplatnená. Je potrebné, aby si študent vyplnil „Žiadosť o odbornú prax študenta“, ktorú dá potvrdiť študijnému oddeleniu vzdelávacej ustanovizne, na ktorej študuje.

Žiadosť a všetky potrebné informácie nájdete na Vzdelávanie, UVN.sk

Vyplnenú a potvrdenú žiadosť študent doručí na Referát vedy a výskumu ÚVN minimálne 1 mesiac pred plánovaným začiatkom odbornej praxe. Referát vedy a výskumu následne zabezpečí všetky potrebné náležitosti v súvislosti s umožnením vykonania odbornej praxe študentov. 

V deň nástupu na odbornú prax sa študent osobne dostaví na Referát vedy a výskumu za účelom poučenia o ochrane informácií a zachovaní mlčanlivosti, absolvovania školenia BOZP a preukáže sa dokladom o očkovaní proti hepatitíde typu B (HBV).

Čo sa týka štipendií, podporujeme študentov 2. a 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo a ponúkame im štipendium vo výške:

– 150 €/mesiac pre študentov 2. ročníka

– 200 €/mesiac pre študentov 3. ročníka (po dobu 10 mesiacov v každom ročníku)

Pričom očakávame úspešné ukončenie štúdia v odbore Ošetrovateľstvo, nastúpenie do pracovného pomeru v ÚVN SNP Ružomberok – FN a zotrvanie v pracovnom pomere 24 mesiacov.

Všetky informácie ohľadom štipendia, spolu so žiadosť nájde tu:

Nie, nemusíte. ÚVN zamestnáva 1852 zamestnancov, 1433 zdravotníckych pracovníkov, pričom z toho je len 52 profesionálnych vojakov. Všetci zamestnanci sú rozdelení medzi: 18 klinických pracovísk,6 odborných oddelení, 6 svalzových pracovísk, 3 Polikliniky MO SR, 17 detašovaných pracovísk po celom území SR s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Profesionálni vojaci, ktorí sú ustanovení do funkcii vo vojenskej odbornosti „vojenské zdravotníctvo“, sa riadia nie len civilnými predpismi a zákonmi, ale taktiež vojenskými. Znamená to aj to, že sú vysielaní na rôzne vojenské kurzy a majú zabezpečenú jazykovú prípravu podľa štandardizačnej dohody NATO STANAG 6001.

Súčasťou existencie v pôsobnosti OS SR profesionálni vojaci, je aj každoročne preskúšanie z pohybovej výkonnosti, ktoré musia splniť.

Na profesionálneho vojaka, čiže aj na zdravotníckeho pracovníka vo vojenskej odbornosti, nadriadený každoročne vypracuje ,,Služobné hodnotenie“, ktoré je dôležité pre ďalšiu kariéru v pôsobnosti MO SR, kde sme jej súčasťou.  

Nemusia. Naši zdravotnícki pracovníci sú súčasťou pevného tímu na pracovisku, kde pôsobia hoci z radou sestier bol prejavený záujem pôsobiť aj v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.