Logo UVN

Projekt orchestra predstavuje spoločný výskum kohort ( súbor ľudí ) v rámci Európy s cieľom nachádzať spoločné riešenia pri zvládaní a boji proti pandémii COVID-19.Projekt bol zahájený dňa 03.12.2020 na nasledujúce trojročné obdobie, ktorý vedie prof. Evelina Tacconelli z Univerzity vo Verone ( Taliansko ), do ktorého je zapojených 26 partnerských inštitúcií z 15 krajín.

Názov projektu ORCHESTRA je inšpirovaný mnohostranným, ale harmonizovaným prístupom, a to integráciou epidemiologických, klinických, mikrobiologických a genotypových aspektov rôznych populačných skupín s prihliadnutím aj na environmentálne a sociálno-ekonomické podmienky. Infraštruktúra na zdieľanie údajov korelovaná s nástrojmi umelej inteligencie na mieru a analytickými nástrojmi umožní zdieľanie údajov v celej Európe i mimo nej. Údaje budú obsahovať SARS-CoV-2 infikovaných a neinfikovaných jedincov všetkých vekových skupín a stavov, čo umožní retrospektívne vyhodnotenie rizikových faktorov pre získanie a progresiu ochorenia a perspektívne sledovanie zamerané na preskúmanie dlhodobých následkov vírusu.

Cieľom projektu ORCHESTRA je reagovať na túto potrebu vytvorením novej celoeurópskej kohorty študovaných osôb postavenej na existujúcich a nových rozsiahlych populačných kohortách v európskych a mimoeurópskych krajinách. Poznatky získané zo štúdia týchto sledovaných skupín budú informovať o európskych stratégiách týkajúcich sa:

  • účinnej ochrany citlivej populácie v Európe t.j. najmä detí, tehotných žien, starších osôb, príjemcov transplantovaných orgánov, pacientov s Alzheimerovou chorobou, onkologických pacientov, pacientov s Parkinsonovou chorobou, pacientov s duševnými chorobami, HIV pozitívne osoby;
  • zníženia rizík pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii;
  • dlhodobých následkov COVID-19 na zdravie a pohodu jednotlivcov;
  • odpovede na očkovanie;
  • vplyvu environmentálnych faktorov, sociálno-ekonomických determinantov, spôsobu života a prijatých obmedzení na šírenie COVID-19.

Slovensko sa zúčastňuje na riešení časti projektu zameraného na zdravotníckych pracovníkov v prvej línii. Koordináciu projektu na Slovensku vedie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici pod vedením doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej a jej týmu ľudí.

V rámci našej nemocnice pod vedením koordinátora prof. MUDr. Lesňákovej Anny, PhD sa na riešení projektu zúčastňujú, po predchádzajúcom súhlase s účasťou v štúdii, zdravotnícky pracovníci a sociálny pracovníci v počte 189 z jednotlivých klinických pracovísk. V najväčšom zastúpení Klinika otorinolaringológie a chirurgie hlavy a krku (48), Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny (33), Klinika infektológie (21), Stomatologické oddelenie (14), Neurochirurgická klinika (11), a ďalšie pracoviská.

Počas celej realizácie projektu prebiehajú u zúčastnených vopred plánované odbery krvi, ktoré sú podrobené laboratórnej diagnostike protilátok proti SARS-CoV-2. A súbežne sú realizované otázky u respondentov formou dotazníkov.

Mgr. Lenka Palcová

Vedúca referátu vedy a výskumu