Logo UVN

Etická komisia je poradným orgánom riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice pri rozhodovaní o etických aspektoch zdravotníckej starostlivosti, biomedicínskeho výskumu a všetkých druhoch publikačnej činnosti.
Činnosť etickej komisie upravuje štatút, ktorý zároveň slúži ako štandardné pracovné postupy pre činnosť etickej komisie.


Etická komisia plní najmä tieto úlohy:

  • vypracováva odborné stanovisko k riešeniu etických problémov spojených s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a prevádzkou zariadenia,
  • posudzuje medicínsko-etický a právno-etický aspekt diagnostických a terapeutických metód a postupov,
  • posudzuje projekty klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu, vrátane plánov sledovania nových liekov.

Kontakt pre korešpondenciu :

Etická komisia

Camberová Katarína – tajomník

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN

ul. gen. M. Vesela 21

034 26 Ružomberok

044 / 438 2937

camberovak@uvn.skPredseda etickej komisie:
plk. MUDr. Sille Jozef

044 / 438 2605, 2935

sillej@uvn.sk