Logo UVN

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica dňom 01.12.2021 v rámci svojich odborných aktivít – na základe absolvovania kurzu „Krízovej komunikácie a základov krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie“ dokáže poskytovať svoje odborné rady a usmernenia nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov, v oblasti krízovej intervencie.

Z radu odborníkov našich zamestnancov sa vytvoril multidisciplinárny intervenčný tím, ktorý je zameraný na podporu klienta/pacienta a profesionálnych vojakov v rámci hospitalizácie po návrate z operácii medzinárodného krízového manažmentu.

Súčasťou celého multidisciplinárneho tímu je aj podpora rodinných príslušníkov, rovnako i podpora zamestnancov počas mimoriadnych alebo krízových situácií. 

Nemocnica v rámci svojich personálnych kapacít pravidelne školí 5 členov, ktorí tvoria tím krízovej intervencie. Členmi intervenčné tímu sú:

PhDr. Slanicayová Iveta – sociálny pracovník nemocnice

PhDr. Mgr. Lipničanová Jankanemocničný ombudsman

Mgr. Tomášková Zuzana – primárka psychologického oddelenia

pplk. PhDrKaník Stanislav – dekan nemocnice

nrtm. Mgr. et. Mgr. Struňák Zdenko – vedúci starší zdravotník

V prípade potreby alebo konzultácie napíšte na e-mailovú adresu :

slanicayovai@uvn.sk