Logo UVN

Infožiadosť

ÚVN SNP Ružomberok FN je podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Zo zákona vyberáme:

§ 3

ods. 1

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

ods. 2

(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Obmedzenia prístupu k informáciám: viac § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva, § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

Všeobecné informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytujú jednotlivé kliniky ÚVN SNP Ružomberok – FN.

O informácie môžete požiadať:

  • písomnou formou na adresu: 

Sekretariát riaditeľa
ÚVN SNP Ružomberok – FN
Ulica gen. Miloša Vesela 21
03426 Ružomberok

  • telefonicky na čísle:

044 438 2790 alebo 044 438 2789

  • faxom na čísle:

044 438 2683

  • elektronicky:

uvn@uvn.sk

Žiadosti podané faxom alebo elektronickou poštou sa považujú za písomnú žiadosť.

Žiadosť musí obsahovať:

– označenie subjektu, ktorému je určená

– meno, priezvisko, názov alebo obchodné menožiadateľa,  jeho adresa pobytu alebo sídlo,

– predmet požadovaných informácií,

– požadovaný spôsob sprístupnenia informácií.

Lehoty na vybavenie žiadosti

§ 17 Lehoty na vybavenie žiadosti

(1)

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm.

Odvolanie

Opravné prostriedky sú uvedené v  § 19 cit. zákona.