Logo UVN

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Písomný podnet možno podať :

a/ písomne na adresu:   

Ministerstvo obrany SR

Sekcia kontroly

Kutuzova 8

832 47  Bratislava

s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“,

b/ elektronicky na  e-mailovú adresu:protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk,

c/ zanechaním odkazu na telefónnom záznamníku ministra obrany SR o oznamovaní

     protispoločenskej činnosti  na telefónnom čísle: 0960 960 960,

d/ telefaxom na telefónne číslo: 0960 312 615,

e/ ústne u zodpovednej osoby.

Viac informácií nájdete v smernici na stiahnutie( viď nižšie) :

Smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení oznamujúcich protispoločenskú činnosť