Logo UVN

ODBORNÁ ZDRAVOTNÍCKA PRAX / ODBORNÁ STÁŽ INÝCH OSÔB

V ÚVN SNP RUŽOMBEROK – FN 

     Odbornú prax / stáž môžu absolvovať zdravotnícki pracovníci z iných inštitúcií v prípade potreby získania resp. zvýšenia odbornosti, prehĺbenia teoretických vedomostí a nadobudnutia praktických zručností v príslušnom odbore, a to aj v rámci výkonu praktickej časti špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy. Podmienkou absolvovania odbornej zdravotníckej praxe / odbornej stáže v našej nemocnici je uzatvorenie zmluvy, a táto prax / stáž je spoplatnená v zmysle platného cenníka.

Postup :

  1. Zdravotnícky pracovník z iného zdravotníckeho zariadenia, ktorý má záujem o výkon odbornej zdravotníckej praxe vnašej nemocnici sa o možnostiach a termínoch absolvovania praxe informuje priamo u vedúceho zamestnanca príslušného pracoviska ( viď príloha kontakty na jednotlivé pracoviská ), kde by mal záujem odbornú prax / stáž absolvovať.
  2. Po dohode o možnostiach a termínoch žiadateľ alebo jeho vysielajúca organizácia si stiahne a vyplní „Žiadosť o odbornú zdravotnícku prax / odbornú stáž“, ktorú doručí na Referát vedy a výskumu minimálne 1 mesiac pred plánovaným začiatkom odbornej praxe. Referát vedy a výskumu následne zabezpečuje všetky potrebné náležitosti ( zmluvu ) v súvislosti s umožnením vykonania odbornej zdravotníckej praxe / stáže. Zmluva musí byť podpísaná zúčastnenými stranami najneskôr v deň nástupu žiadateľa na prax.
  3. V deň nástupu na prax sa žiadateľ osobne dostaví na Referát vedy a výskumu za účelom absolvovania školenia BOZP a predloží doklad o zaplatení poplatku za odbornú zdravotnícku prax.

ODBORNÁ PRAX ŠTUDENTOV V ÚVN SNP RUŽOMBEROK – FN

      Odbornú prax v našej nemocnici majú možnosť vykonávať žiadatelia z lekárskych fakúlt, fakúlt psychológie, ošetrovateľstva  a  iných  medicínsko-technických odborov (ďalej len „študenti“ alebo jednotlivo „študent“). Odborná prax študenta nie je spoplatnená.

Postup :

  1. Študent si z webovej stránky našej nemocnice stiahne a vyplní „Žiadosť o odbornú prax študenta“.
  2. Žiadosť o odbornú prax študenta študent predloží na potvrdenie študijnému oddeleniu vzdelávacej ustanovizne, na ktorej študuje.
  3. Vyplnenú a študijným oddelením potvrdenú žiadosť študent doručí na Referát vedy a výskumu minimálne 1 mesiac pred plánovaným začiatkom odbornej praxe. Referát vedy a výskumu následne zabezpečuje všetky potrebné náležitosti ( zmluvu ) v súvislosti s umožnením vykonania odbornej praxi študentov. Zmluva musí byť podpísaná zúčastnenými stranami najneskôr v deň nástupu žiadateľa na prax
  4. V deň nástupu na odbornú prax sa študent osobne dostaví na Referát vedy a výskumu za účelom absolvovania školenia BOZP, poučenia o ochrane informácií a zachovaní mlčanlivosti a preukáže sa dokladom o očkovaní proti hepatitíde typu B (HBV).

REFERÁT VEDY A VÝSKUMU – KONTAKTY

adresa: 

Ústredná vojenská nemocnica

SNP Ružomberok – FN

Referát vedy a výskumu

ul. gen. M. Vesela 21

034 26 Ružomberok

Budova riaditeľstva – vstup hlavným vchodom na prvé poschodie –  dvere rovno oproti schodisku –  č. dverí 1R.A.202 a 1R.A.2023.

Mgr. Palcová Lenkaodborný referent

044 438 2900

0915 781 614

palcoval@uvn.sk

PhDr. Hrabovská Milena, MPH

samostatný referent

044 438 2901

hrabovskam@uvn.sk

nrtm. Bc. Samuel Široň

vedúci starší zdravotník 

044 438 2901

sirons@uvn.sk