Logo UVN

Usmernenie pre žiadateľov o psychologické vyšetrenia profesionálnych vojakov.

Druh zdravotníckeho výkonu:

A1.Psychologické vyšetrenie pri nástupe do OSSR – vodiči skupiny C1,C,D1,D,BE,CE,C1E,DE,D1E,T

A2. Periodické screeningové psychologické vyšetrenie so zameraním na posúdenie psychickej spôsobilosti byť v štátnej službe

A3. Psychologické vyšetrenie pre účely držania a nosenia zbrane a streliva v prípade strážnej služby

A4. Psychologické vyšetrenie vodiča bez posúdenia  spôsobilosti jazdy s majákom – odborná spôsobilosť v skupinách C1,C,BE,CE,C1E,D,D1,DE,D1E

A6. Psychologické vyšetrenie vodiča s posúdením  spôsobilosti jazdy s majákom – odborná spôsobilosť v skupinách  A, B1,B, C1,C,BE,CE,C1E,D,D1,DE,D1E + kód 600.09

A13. Psychologické vyšetrenie profesionálneho vojaka pri výbere do funkcie výsadkár, padákový špecialista

A16. Psychologické vyšetrenie uchádzača o vstup do OS SR v rámci výberového konania PÚ OS SR- regrút

A17. Psychologické vyšetrenie realizované v súvislosti s úlohovým listom Náčelníka Generálneho štábu OS SR č. KaGŠ – 5 – 223/2018 – PrO

Pokyny pre prípravu na realizáciu psychologických vyšetrení:

1. Žiadatelia o psychologické vyšetrenie kategórií A1, A3,A 4, A6 sa dostavia  presne  v stanovenom  termíne na psychologické oddelenie, podľa objednania.   Je nevyhnutné presne dodržiavať stanovený termín a čas objednania! Pre žiadateľov v kategórii A5, A13, A16 začína vyšetrenie o 9 00 hod.!

2. Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vodičov je potrebné objednať sa minimálne                                                 1 mesiac dopredu, pri väčšom počte žiadateľov aj skôr, prostredníctvom  zdravotníckeho pracovníka  v príslušnom útvare.

3. Zdravotnícky pracovník objednáva vodičov podľa  ich pracovného zaradenia. Musí rozlišovať vodičov kategórie A4 a A6.  Vodiči sú objednaní k fakturácii na ÚHL MO SR dopredu, podľa vašich požiadaviek, preto nie je možné meniť kategóriu A4 alebo A6 v deň  vyšetrenia.

4.  Vodiči sú povinní priniesť si so sebou vodičský preukaz, zdravotnú dokumentáciu, písacie potreby a okuliare ak ich používajú.

5. Ak sa objednaný vodič nemôže zúčastniť vyšetrenia, je potrebné odhlásiť sa telefonicky, alebo osobne 2-3 dni vopred.

6. Pri vyšetrení vojakov pre posúdenie psychickej spôsobilosti držať zbraň  a strelivo, je potrebné priniesť  potvrdené tlačivo od praktického lekára / viď príloha/, pre vyšetrenie A3 ako aj pre súkromné účely.

Kontakty:

Psychologické oddelenie 044/ 438 2590, 0960/474590 – laborantky

p.Furtkevičová A., p.Koledová J.,  p. Rajnohová M.

Psychológovia:

Mgr. Tomášková  Zuzana, vedúci oddelenia – 0905 69 17 29, 044/4382589, 0960  474 589

Mgr. Sirotová Monika – 044/438 2667 0960 474 667

Mgr. Trojanová Zuzana – 044/438 2959, 0960 474 959

kpt. Mgr. Kinská Emília – 0904 73 91 72,  044/4382659, 0960  474 659

por. Mgr. Brezniak Ivan – 044/ 2959, 0960 474  959