Logo UVN

Prieskumné konanie, v zmysle § 100 zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zamerané na posúdenie zdravotného stavu profesionálneho vojaka, pri ktorom sa určuje zdravotná spôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným lekárskym vyšetrením.

Prieskumné konanie možno vykonať na návrh veliteľa, ošetrujúceho lekára, iného lekára určeného služobným úradom alebo na žiadosť profesionálneho vojaka.

Podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti sú uvedené vo Vyhláške č. 446/2022 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie zo dňa 9. decembra 2022.

Prieskumná komisia MO SR pracuje ako prvostupňový správny orgán v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti so zákonom o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej.

Zloženie prieskumnej komisie,  územnú  pôsobnosť  a jej rokovací poriadok upravuje Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 105/2022 zo dňa 25. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 126/2015 o zložení, územnej pôsobnosti a rokovacom poriadku ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií.

Postup pri prieskumnom konaní

  1. Pripraviť návrh na začatie prieskumného konania (na základe § 100 zákona č. 281/2015 Z.z.)
  2. Zabezpečiť pripojenie nasledovných príloh k svojmu návrhu:
  1. Charakteristika k prieskumnému konaniu – viď vzor v prílohe,
  2. Potvrdenie o trvaní dočasnej práceneschopnosti PrV vykonávať štátnu službu – uviesť doby DPN za posledných 24 mesiacov,
  3. Výpis zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho posádkového lekára a nálezy z odborných vyšetrení.

    3. Zaslať návrh s prílohami na adresu :

Prieskumná komisia MO SR

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN

Ul. gen. Miloša Vesela č. 21

034 26  Ružomberok

Doklady potrebné na rokovanie prieskumnej komisie

  • preukaz totožnosti (občiansky preukaz),
  • nálezy z odborných vyšetrení.

Kontakt:

Prieskumná komisia MO SR 

Marianna Slanicayová

Stránkové dni: každý pracovný deň v čase od 07:00 – 15:00 hod.

tel.: 044/ 438 2658

voj. linka: 0960/ 474 658

mail: slanicayovam@uvn.sk