Logo UVN

Názov projektu:   Zníženie energetickej náročnosti budovy – poliklinika MO SR Sliač

Kód projektu:       310041CHS2 

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy – polikliniky MO SR Sliač

Výsledok projektu:

 • zlepšenie tepelno – technických vlastností stavebných konštrukcií a rekonštrukcia vykurovacieho systému, systému prípravy teplej vody, osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie
 • rekonštrukcia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove
 • rekonštrukcia výťahu za účelom zníženia spotreby energie

Viac informácii v priloženom dokumente (viď. príloha).

 

Názov projektu:        Modernizácia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok

ITMS2014+:               302021CBS3

 

Predmetom realizácie projektu „Modernizácia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica“ je komplexná modernizácia priestorov a vybavenia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, ďalej len ÚVN, za účelom skvalitnenia poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

V rámci predkladaného projektu dôjde k stavebným úpravám objektu východného krídla chirurgického pavilónu naprieč všetkými poschodiami a dobudovaniu samostatného 4. nadzemného podlažia pre budúce potreby oddelenia neurochirurgie. Súčasťou realizácie je aj obnova a skvalitnenie systémov výťahov ako i ďalších úprav, tak aby bol celý objekt nielen bezbariérový, ale aby spĺňal všetky náležitosti vyhlášky č. 532/2002 Z. Z., ktorou sa okrem iného ustanovujú požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Nezanedbateľným efektom stavebných úprav bude zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa vrátane strechy, ktorá bude navyše doplnená na vybraných častiach vegetačným krytom, takže bude  spĺňať podmienky zelenej strechy. Okrem stavebných prác bude modernizácia nemocnice pre oblasť ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečená aj obstaraním vybraných zdravotníckych zariadení, interiérového príslušenstva ako aj ostatného vybavenia vrátane aktívnych sieťových prvkov IKT.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality, produktivity a efektívnosti pri poskytovaní akútnej  zdravotnej  starostlivosti v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – fakultná nemocnica. 

Uvedený cieľ bude naplnený realizáciou 6 hlavných aktivít: 

 • Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho východného krídla chirurgického pavilónu ÚVN, vrátane optimalizácie lay outu jednotlivých oddelení a vynútených preložiek sietí, 
 • Inštalácia najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti ÚVN, 
 • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre optimalizáciu akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej ÚVN,
 • Modernizácia IKT infraštruktúry pre zabezpečenie vysokorýchlostného internetového pripojenia vo východnom krídle chirurgického pavilónu ÚVN,
 • Zlepšenie podmienok mobility pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vo východnom krídle chirurgického pavilónu ÚVN,
 • Zavádzanie opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti východného krídla chirurgického pavilónu ÚVN, 

 Realizáciou hlavných aktivít budú naplnené stanovené merateľné ukazovatele:

 • P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií sklaeníkových plynov:  87,7979 CO2
 • P0374 – Počet renovovaných verejných budov:  1 budova
 • P0579 – Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc:  1 všeobecná nemocnica
 • P0614 – Podlahová plocha renovovaných verejných budov:   5 121,30  m2
 • P0700 – Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách:  347 674,8870 kWh/rok 

Zároveň prepokladáme, že úspešná realizácia projektu výrazne prispeje k dosiahnutiu výsledkových ukazovateľov pre špecifický cieľ 2.1.3:

 • R0094 Skrátenie doby hospitalizácie:  cieľová hodnota  4,60 dňa
 • R0095 Obložnosť akútnych lôžok: cieľová hodnota 74,30 % 

Harmonogram realizácie projektu bol stanovený na 14 mesiacov, so začiatkom 11/2022 a ukončením  12/2023. 

Miesto realizácie projektu je ul. gen. Miloša Vesela 21 (parcely č. 6388/1, 6400, 6401 a vzhľadom na pripojenia sieti  aj parcely 6396, 6397), 034 26 Ružomberok, Žilinský  samosprávny kraj.