Logo UVN

Areál UVN1
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
ul. gen. Miloša Vesela 21
03426 Ružomberok

uvn@uvn.sk

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
oou@uvn.sk

Fakturačné údaje:

IČO – 31936415

DIČ – 2020590187

IČ DPH – SK 2020590187

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

IBAN: SK84 8180 0000 0070 0017 7393

SWIFT: SPSRSKBA