Logo UVN

Ústredná vojenská nemocnica spustila vo februári študijný program sústavného vzdelávania s názvom Neodkladná podpora životných funkcií

V aule Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica  (ÚVN) sa 7. februára prvýkrát konala vzdelávacia aktivita zo študijného programu sústavného vzdelávania s názvom Neodkladná podpora životných funkcií. Ako prvý sa vzdelávania zúčastnili profesionálni vojaci – nelekárski zdravotnícki pracovníci v pôsobnosti ÚVN. Akreditáciu študijného programu získala nemocnica na základe žiadosti predloženej MZ SR.

Odborným garantom  programu, ktorého účelom je rozširovanie vedomostí v oblasti poskytovania neodkladnej podpory životných funkcií pre zdravotníckych pracovníkov, je hlavná sestra – št.nrtm.Mgr. Silvia Simová, MPH. Nadobudnuté teoretické vedomosti  a jednotlivé techniky si účastníci tohto programu priamo vyskúšajú prostredníctvom praktického výcviku.

„Účastníci ocenili, že majú takúto možnosť,  pretože pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby boli pripravení. A práve táto aktivita ich pripravuje do reality. Prvú aktivitu tohto druhu hodnotili veľmi pozitívne, účastníci si rozšírili svoje obzory a zdokonalili sa v jednotlivých postupoch pri poskytovaní neodkladnej podpory životných funkcií,“ zhodnotila Mgr. Lenka Palcová – odborný referent Referátu vedy, výskumu a vzdelávania ÚVN.

Osvojením si týchto techník, zmenou postoja a prácou s emocionálnou stránkou zdravotníckeho pracovníka docielime efektívne poskytnutie neodkladnej podpory životných funkcií s kladným prínosom pre pacientov. Ďalšie vzdelávanie sa bude realizovať na základe počtu prihlásených záujemcov.

Facebook