Logo UVN

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica opäť zahájila proces klinického skúšania liekov

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica (ÚVN) na konci októbra 2023 opätovne spustila proces klinického skúšania liekov vo svojom zdravotníckom zariadení. Klinické skúšanie je výskum liekov na dobrovoľníkoch a je nevyhnutnou súčasťou vývoja a schvaľovania liekov, vďaka čomu sa vytvárajú nové, vysokokvalitné informácie o liekoch.

Účelom klinického skúšania lieku  je vyhodnotiť jeho bezpečnosť a účinnosť u zdravých alebo chorých dobrovoľníkov. Skúšanie musí prebiehať podľa zásad Správnej klinickej praxe – je to súbor medzinárodne uznávaných požiadaviek z etickej oblasti a vedeckej oblasti, ktoré sa musia dodržať pri navrhovaní a vykonávaní klinického skúšania, pri vedení dokumentácie o klinickom skúšaní.

Klinické skúšanie liekov má na starosti Referát vedy a výskumu Ústrednej vojenskej nemocnice. „Odborné skúsenosti a nové informácie z tejto problematiky som zbierala počas odbornej komunikácie a viacerých konzultácií s Národným onkologickým inštitútom, pod vedením koordinátorky klinických skúšaní – Timei Farkašovej,“ informovala Mgr. Lenka Palcová, odborný referent referátu vedy a výskumu ÚVN.

Dodržiavaním správnej klinickej praxe sa zabezpečuje a zaručuje ochrana práv, bezpečnosť a zdravie dobrovoľných účastníkov klinického skúšania a zaručuje sa dôveryhodnosť výsledkov klinického skúšania. „Veríme, že týmto procesom prispejeme k podpore klinického skúšania nových liekov a tým pádom aj k ďalšej záchrane ľudských životov,“ dodala na záver Mgr. Lenka Palcová. Celý proces klinického skúšania v ÚVN je manažovaný na základe internej smernice o klinickom skúšaní liekov, ktorá nadobudla platnosť 14. septembra 2023.

Viac informácii nájde tu: Klinické skúšanie liekov, UVN.sk

 Foto: Ilustračné