Logo UVN

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

 

 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN

gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

 

v y h l a s u j e

 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponuku na prevod vlastníctva – odpredaj prebytočného, iného ako vymedzeného, hnuteľného majetku štátu.

 

Hnuteľný majetok štátu, ktorý je predmetom ponuky bude odpredaný v blokoch a jeho podrobný zoznam so stanovenými cenami je uvedený v prílohe č.1.

 

Obhliadka

Záujemcom bude umožnené pred podaním cenovej ponuky vykonať v mieste uloženia fyzickú obhliadku ponúkaného majetku. Termín obhliadky je možné dohodnúť  telefonicky alebo emailom s Ing. Ján HUBA, vedúci oddelenia evidencie a správy majetku (044/438 2431, 0915 987 786, hubaj@uvn.sk) najneskôr však do 22. septembra 2022. Fyzickú obhliadku majetku je možné vykonať len po dohovore a počas pracovných dní a to v čase od 09.00 hod. do 12.00. hod.

 

Miestom uloženia ponúkaného majetku je areál Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN (ďalej len „ÚVN“), ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok.

 

Účastníci obhliadky sú počas obhliadky povinní riadiť sa pokynmi zástupcu predávajúceho.

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky

Cenovú ponuku záujemca predloží v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom „PREBYTOČNÝ HMŠ – blok č. ….(tu záujemca uvedie číslo bloku, podľa prílohy č.1, na ktorý posiela ponuku)“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ jedným z nasledovných spôsobov:

a) poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku, Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok

b) osobne v podateľni na adrese ÚVN SNP Ružomberok – FN, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v čase od 07.00 hod. do 12.00 hod.

 

Náležitosti cenovej ponuky

 

  1. a) Fyzické osoby uvedú v ponuke meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu trvalého bydliska, e- mailovú adresu, tel. číslo, číslo účtu v tvare IBAN a pobočku banky, súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, špecifikáciu majetku podľa zverejnenej ponuky, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách za blok číselne a slovne, podpis záujemcu.

 

  1. b) Právnické osoby uvedú v ponuke obchodné meno (názov) spoločnosti, presnú adresu sídla spoločnosti, IČO, e- mailovú adresu, tel. číslo, údaje o bankovom spojení – pobočka banky a číslo účtu v tvare IBAN, súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, špecifikáciu majetku podľa zverejnenej ponuky, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách za celok číselne a slovne, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

 

Predmet ponuky sa odpredáva po blokoch. Záujemca musí predložiť cenovú ponuku minimálne na jeden blok, alebo ľubovoľný počet blokov – jedna súhrnná cena vždy za každý blok samostatne.

 

Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom termíne.

 

ÚVN v zmysle § 8aa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z ponuky cenové ponuky záujemcu: – ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom, – ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.

 

Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 23. septembra 2022 o 10.00 hod. Zasadnutie komisie bude neverejné.

 

ÚVN ako vyhlasovateľ si vyhradzuje ponuku na predaj prebytočného, iného ako vymedzeného, hnuteľného majetku štátu:

  1. a) zrušiť,
  2. b) zrušiť, pokiaľ sa podstatne zmenili podmienky, za ktorých bola vyhlásená,
  3. c) odmietnuť všetky predložené ponuky,
  4. d) odmietnuť a odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka záujemcu nedosahuje stanovenú cenu,
  5. e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku ponukového konania,
  6. f) právo vybrať z ponúk, ktoré splnili všetky požadované podmienky,
  7. g) v prípade potreby môže správca vyhlásenie ponuky na predaj opakovať.

 

Podmienky odpredaja

 

Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba s uchádzačom, ktorý splnil správcom stanovené podmienky, predložil všetky platné požadované doklady a údaje a komisia ich cenovú ponuku vyhodnotila ako cenovú ponuku s najvyššou ponúknutou sumou.

 

Kritériom pri predaji je výška cenovej ponuky od uchádzača, ktorá musí byť minimálne vo výške stanovenej ceny.

 

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi správcom majetku štátu a víťazným uchádzačom.

 

Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť výhradne v eurách a vykonaná na základe faktúry pred prevzatím predmetu ponuky. Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom predaja si zabezpečí kupujúci vlastnými silami, prostriedkami, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

 

Dodatočné informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Ing. Ján HUBA, vedúci oddelenia evidencie a správy majetku (hubaj@uvn.sk, 044/438 2431, 0915 987 786).

 

Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a www.uvn.sk.

 

Účasťou v tejto ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky.

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ján HUBA

                                                                           vedúci oddelenia evidencie a správy majetku