Logo UVN

Nová kardiologická SPECT gamakamera na Klinike nukleárnej medicíny

Nová kardiologicka gamakamera na klinike nukleárnej medicíny

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok má na Klinike nukleárnej medicíny nové prístrojové vybavenie, vďaka ktorému bude možné diagnostikovať kardiologické ochorenia u vojakov či verejnosti rýchlejšie a presnejšie. Novú kardiologickú SPECT CZT gamakameru dnes slávnostne spustil do prevádzky minister obrany SR Peter Gajdoš spolu s generálnym tajomníkom Služobného úradu Ministerstva obrany SR Jánom Hoľkom. 

„Pacienti, či už ide o profesionálnych vojakov, alebo civilných občanov si zaslúžia kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, ku ktorej určite prispeje aj nové zariadenie našej vojenskej nemocnice,“ uviedol na minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, nová technológia umožní diagnostikovať prípadné ochorenia srdca oveľa skôr, presnejšie a výrazne sa skráti aj čas trvania vyšetrenia. 

Ako uviedol generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko, medzi hlavné priority rezortu obrany v oblasti starostlivosti o vojaka, patrí nielen finančné a   sociálne zabezpečenie, ale aj adekvátna zdravotná starostlivosť.  „Otázke zdravotnej starostlivosti preto venujeme od začiatku adekvátnu pozornosť. Preto som veľmi rád, že sa nám podarilo nastaviť procesy tak, že máme pre vojakov tu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku takéto špičkové pracoviská, pre ktoré navyše dokážeme zabezpečiť tie najlepšie prístroje v prospech zlepšenia starostlivosti o pacientov – či už vojenských, alebo z radov civilného obyvateľstva,“ povedal.

Riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok MUDr. Peter Vaněk avizoval využitie nového zariadenia aj v rámci plánovaného preventívneho programu pre príslušníkov Ozbrojených síl SR. „Našou snahou bude poskytnúť komplexnú  preventívnu diagnostiku onkologických, metabolických a kardiovaskulárnych ochorení formou krátkodobých hospitalizácií. Čiastočne by sme chceli nadviazať na program preventívnej kardiovaskulárnej starostlivosti, ktorý prebiehal vo VN Ružomberok v 80-tych rokoch,“ povedal. 

„Nová kardiologická kamera má viacero detektorov, ktoré sú stabilné a umožňujú snímanie z viacerých uhlov. Namiesto snímania 20 minút sa bude snímať už iba 5 minút a tým sa znižuje tiež radiačné ožiarenie pacientov až o 50 %. Výsledok vyšetrenia je zároveň senzitívnejší a táto kamera umožňuje tiež snímanie v 3D rozmere. Prístroj slúži na vyšetrenie prekrvenia srdcového svalu, jeho funkcie a životaschopnosti,“ vysvetlil prednosta Kliniky nukleárnej medicíny prof. MUDr. Anton Lacko, Csc.  

„Vieme, že viac ako polovica občanov Slovenskej republiky zomiera na kardiovaskulárne ochorenia. Práve nová kamera umožní včas rozoznať zmeny, ktoré vedú k takýmto úmrtiam a ochoreniam. Prevencia sa tak dostáva na oveľa vyššiu úroveň,“ doplnil primár Kliniky nukleárnej medicíny plk. MUDr. Ján Straka, PhD.

 Kardiologická SPECT gamakamera, novej konštrukcie, má väčší počet pevných  detektorov „cadmium-zinok-teluridových“ (CZT) usporiadaných do polkruhu, bez rotácie okolo pacienta, snímajúcich súčasne z viacerých uhlov. Doba vyšetrenia jedného pacienta sa vďaka novej technológii skráti z 20 minút na 5 minút a radiačná záťaž sa zníži až o 50%. Toto všetko smeruje k spresneniu a urýchleniu diagnostiky, a v konečnom dôsledku k predĺženiu  celkového prežívania pacientov a k zlepšeniu kvality života.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok realizovala nákup novej SPECT CZT gamakamery formou verejného obstarávania. Zmluva je riadne zverejnená v centrálnom registri zmlúv.