Logo UVN

Kontakty

MUDr. Pavol Chrúst

primár oddelenia

+421 44 438 2200

MUDr. Juraj Turský

lekár internista

+421 44 438 2201

MUDr. Mohammad Shehzad Butt

lekár

+42144 438 2206

MUDr. Alžbeta Húšťová

lekárka

+42144 438 2212

Mgr. Soňa Kajúchová

vedúca sestra

+421 44 438 2202

Soňa Ševčíková

kancelária
(neobjednáva sa)

+421 44 438 2205

Mgr. Ľubica Šidová

sestra+421 44 438 2202

Mgr. František Michalík

rehabilitačný pracovník

+421 44 438 2207

Mgr. Danka Macková

rehabilitačný pracovník

+421 44 438 2207

Oddelenie dlhodobo chorých - interná ambulancia

pondelok až piatok

07:00 -14:00 hod.

044/438 2203 a 044/438 2204

Základné informácie

V súčasnosti má oddelenie dlhodobo chorých 20 nemocničných lôžok, zazmluvnených so všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union).

Poskytuje:

– hospitalizáciu s regionálnou a nadregionálnou zdravotnou starostlivosťou

V rámci zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie poskytuje:

 • internú starostlivosť,
 • následnú poúrazovú a traumatologickú starostlivosť,
 • neurologickú starostlivosť, najmä po cievnych mozgových príhodách,
 • gerontopsychiatrickú starostlivosť najmä u polymorbídnych a dementných seniorov,
 • paliatívnu starostlivosť u onkologických pacientov v terminálnom štádiu,
 • chirurgickú starostlivosť po operačných výkonoch,
 • starostlivosť o imobilných pacientov, pacientov s PEG-om, s NGS, s tracheostómiou, s dekubitmi alebo chronickými ranami,
 • starostlivosť o výživu s aplikáciou výživových prípravkov.
 

– ambulantnú zdravotnú starostlivosť na internej ambulancii

– ambulantnú zdravotnú starostlivosť na geriatrickej ambulancii

– rehabilitačné služby

 • v rámci hospitalizácie

– praktickú výuku pre študentov katedry ošetrovateľstva  a katedry fyzioterapie zdravotníckej fakulty KU Ružomberok

– praktickú výuku pre študentov SZŠ M.T. Schererovej Ružomberok

Vybavenie pracoviska

 • Izby 1-3 lôžkové s elektricky ovládateľnými polohovacími posteľami, individuálnou signalizáciou a pomôckami na rehabilitáciu,
 • bedside polyfunkčný monitor,
 • centrálny rozvod kyslíka,
 • TV na každej izbe,
 • biolampa, G-aparát, chodítka a iné základné rehabilitačné pomôcky v rámci pohybovej rehabilitácie,
 • ekg,odsávačky,
 • stropný zdvíhací systém ERGHOLETLUNO
 • enterálna pumpa, infúzne pumpy, injektomat.

Občianske združenie

BU 5122770604 – Združ.pri dol.odd.ÚVN SNP-FN RBK-LÚČ

Číslo účtu: SK5909000000005122770604 

Produkt Bežný účet pre neziskový sektor

BIC: 

GIBASKBX

  

V roku 2015 zriadené občianske združenie „LÚČ“, ktoré svoju činnosť zameriava na:

 • zaobstarávanie pomôcok pre imobilných pacientov,
 • vzdelávacie aktivity lekárov a zdravotnícky personál oddelenia,
 • školiace a študijné pobyty zdravotníckeho personálu pre potreby oddelenia,
 • doplnenie pomôcok pre rehabilitácie pacientov,
 • realizáciu edukačnej a vydavateľskej činnosti pre oddelenie.

 

Za účelom skvalitnenia zdravotníckej starostlivosti na oddelení  dlhodobo chorých ÚVN SNP FN Ružomberok PSČ 03401, Považská 2, sme zriadili občianske združenie LÚČ.

Za príspevky na zlepšenie prístrojového a materiálneho vybavenia oddelenia, ako aj na zvyšovanie vzdelávania pracovníkov, ďakujeme .

 

Referencie od pacientov

 
 
Touto cestou v mene najbližších príbuzných vyjadrujem úprimné poďakovanie zamestnancom doliečovacieho oddelenia ÚVN SNP Ružomberok FN všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu, za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú poskytovali našej mame, manželke Eve, počas jej hospitalizácie v čase od 10.01.2023 do 04.02.2023 na doliečovacom oddelení.
 
Osobitné poďakovanie patrí pánovi primárovi doliečovacieho oddelenia MUDr. Pavlovi Chrústovi, za jeho odborný a profesionálny prístup. Chcel by som vyzdvihnúť jeho trpezlivý a ľudský prístup, povzbudivé slová, ale aj slušnú a zrozumiteľnú komunikáciu voči nám – rodine pacientky.
 
Liečiť a zachraňovať ľudské životy je dar a preto im patrí naša úcta.

Fotogaléria