Logo UVN

Kontakty

MUDr. Antonín Hruboň Ph.D.

prednosta kliniky

+421 44 438 2575

MUDr. Gabriela Muchová

primárka kliniky

+421 44 438 2565

MUDr. Jozef Záň, Ph.D.

primár gastroenterologického pracoviska

+421 44 438 2565

MUDr. Martin Penjak

primár ambulantnej časti kliniky

MUDr. Jozef Jablonský

primár geriatrického oddelenia

+421 44 438 2556

MUDr. Peter Machynka

vedúci lekár dialyzačného pracoviska

+421 44 438 2450

Mgr. Darina Janovcová

vedúca sestra

+421 44 438 2838

Mária Koláriková, Anna Rázgová

kancelária Kliniky vnútorného lekárstva (neobjednáva sa)

+421 44 438 2598/fax.+421 44 438 2096

Klinika vnútorného lekárstva

oddelenie vnútorného lekárstva "A"

+421 44 438 2592

Klinika vnútorného lekárstva

oddelenie vnútorného lekárstva "B"

+421 44 438 2594

Klinika vnútorného lekárstva

kardiologické oddelenie

+421 44 438 2694

Klinika vnútorného lekárstva

geriatrické oddelenie

+421 44 438 2597

Základné informácie

Klinika je integrujúce diagnostické a liečebné pracovisko v rámci celého ústavu. Spektrum atestovaných internistov a špecialistov (kardiológia, gastroenterológia, pneumológia, nefrológia, diabetológia, klinická imunológia, reumatológia, funkčná diagnostika, endokrinológia, angiológia) optimálne pokrýva dominantné skupiny pacientov a ochorení. V oblasti najfrekventovanejších ochorení srdcovo-cievneho a zažívacieho traktu máme diagnostické možnosti porovnateľné s parametrami EÚ.

Endoskopické pracovisko okrem štandardných diagnosticko-liečebných postupov poskytuje aj endoskopickú ultrasonografiu. V oblasti klinickej imunológie, reumatológie, nefrológie a v spolupráci s HTO i hematológie, zabezpečujeme vysoký štandard diagnostiky a liečby. Sme jedným z troch pracovísk v SR schopným zabezpečiť eliminačnú liečbu pri zlyhaní pečene systémom MARS. Pri závažných metabolických ochoreniach, predovšetkým diabetes mellitus, máme vybudovanú komplexnú diagnostiku jeho komplikácií už vo včasnom štádiu.

Pracovisko funkčnej diagnostiky, vrátane nukleárnej medicíny, poskytuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku srdcovo-cievnych ochorení.

Klinika pracuje ako školiace a konzultačné stredisko pre Zdravotnícku službu OSR, aktívne sa podieľa na príprave lekárov na atestáciu z vnútorného lekárstva a gastroenterológie v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK Martin. Klinika je výučbovou základňou pre študentov Fakulty ošetrovateľstva KU Ružomberok, aktívne sa zapája aj do riešenia klinických štúdií.

V súčasnej dobe je klinika zapojená aj do rezidentského programu MZ.

Štruktúra kliniky vnútorného lekárstva má atypický, no efektívny model:

 • Interné oddelenie
 • Gastroenterologické pracovisko
 • Kardiologické oddelenie
 • Oddelenie nukleárnej medicíny – od roku 2013 ako samostatná klinika
 • Dialyzačné pracovisko
 • Geriatrické oddelenie

Klinika pozostáva z:

 • lôžkovej časti + JIS
 • ambulantnej časti (všeobecné interné a špecializované ambulancie)

Klinika má veľmi modernú ambulantnú časť, lôžková časť má 90 lôžok, z toho 9 na dvoch komplexne vybavených jednotkách intenzívnej starostlivosti. Lôžková časť i ambulancia sú prepojené s laboratóriom a rádiodiagnostickým oddelením do informačného počítačového systému s komplexným využitím, vrátane vedenia chorobopisu, s výpočtami pre poisťovne a sledovanie nákladov. Pri zrode nemocničného informačného systému stáli práve lekári z kliniky vnútorného lekárstva.
Ambulantná časť má poliklinický charakter s piatimi všeobecnými internými ambulanciami ako i s kompletnou sieťou vlastných špecialistov – ordinariátov: diabetologickým, tromi kardiologickými, cievnym, dvomi gastroenterologickými, pľúcnym, imuno-alergologickým, nefrologickým, reumatologickým, endokrinologickým, geriatrickým a funkčnou diagnostikou, ktorá je súčasne zakomponovaná i do lôžkovej štruktúry kliniky s realizáciou výkonov prednostne pre hospitalizovaných.
Klinika je v diagnostike a liečbe ochorení na úrovni zodpovedajúcej nemocnici III. typu (Fakultná nemocnica). Jej každodenná činnosť má výrazne nadregionálny charakter.

Interné oddelenie

 • 38 lôžok z toho 34 nadštandardných ( všetky izby s vlastným sociálnym zariadením a TV )
 • 4 akútne lôžka na JIS
 • prepojenie diagnostiky s vlastným gastroenterologickým, kardiologickým pracoviskom ako i funkčnou diagnostikou

Funkčná diagnostika

Zabezpečuje kompletnú neinvazívnu kardiologicko-angiologickú diagnostiku:
 • záťažové ergometrické vyšetrenie
 • echokardiografia (ECHOKG)
 • transezofageálna echokardiografia (TEE) so spádom pre celý Liptov a Oravu a horné Považie
 • TDI
 • dobutamínová echokardiografia
 • Holterovo monitorovanie EKG
 • kontinuálne monitorovanie TK
 • neskoré komorové potenciály (NKP)
 • vyšetrenie impedančnou kardiografiou(ICG)
 • vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (VSF) a tzv. kardiálny vek
 • vyšetrenie kardiálnej autonómnej neuropatie (KAN)
 • funkčné vyšetrenie pľúc
 • test na naklonenej rovine – head-up tilt test (HUT)
 • reopletyzmografické vyšetrenie ciev DK
 • fotopletyzmografické vyšetrenie arteriálneho i venózneho systému
 • dopplerovské vyšetrenie krvného prietoku a tlakov na DK
 • AB indexy
 • duplexná sonografia cievneho systému končatín
 • duplexná sonografia karotíd
 • bronchoskopia
 • bronchomotorické testy

Kardiologické oddelenie

 • intenzívna starostlivosť a invazívna diagnostika i liečba v rámci JIS
 • 17 lôžok, z toho 2 nadštandardné
 • kompletná neinvazívna diagnostika s prepojením na kliniku nukleárnej kardiológie
 • 5 lekárov s certifikátom v echokardiografii, nadregionálne centrum pre transesofageálnu echokardiografiu
 • liečba akútnych kardiologických stavov v spolupráci s JIS

Akútna medicína

 • Jednotky intenzívnej starostlivosti – 9 lôžok ( 4 všeobecné lôžka + 5 geriatrických ) s kompletnou výbavou pre diagnostiku, liečbu, monitoring invazívnym i neinvazívnym spôsobom
 • intenzívna starostlivosť a invazívna diagnostika
 • zavádzanie externej kardiostimulácie
 • perikardiocentéza
 • neinvazívna diagnostika – kardiolaboratórium v rámci funkčnej diagnostiky
 • nadregionálne elektrické kardioverzie v skrátenom protokole
 • v pláne rozšírenie liečby srdcového zlyhania o CVVH

Dialyzačné pracovisko

 • kapacita 8 lôžok ( z toho jedno pre akútnu dialýzu )
 • pracovisko v uvedenom rozsahu výkonov nemá v regióne alternatívu
 • možnosti klasickej dialýzy, hemoperfúzie, peritoneálnej dialýzy, plazmaferézy
 • eliminačná liečba pri hepatálnom zlyhaní systémom MARS

Gastroenterológia

 

Primár: primár MUDr. Jozef Záň, PhD.              

Manažér dennej smeny: Mgr. Dagmar  Mydliarová

Lekári: MUDr. Michal Honko, MUDr. Ivan Minčík, MUDr. Viera Vaterková, MUDr. Marek Gembala, MUDr. František Grebáč, MUDr. Katarína Pisková

Sestry: Katarína Brveníková, MUDr. Viera Vaterková, Jana Demikátová, Mgr. Anna Gejdošová, Mgr. Zuzana Helisová,  Mgr. Andrej Medek, Mgr. Ivana Mitasová , Alena Ondrejková

Praktická sestra:    Bc. Michaela Keyzlárová, Soňa Šidová

Sanitár: Alena Samolejová

Kontakt:

ENDOSKOPIA – recepcia:  044/438 2723 (budova Kliniky vnútorného lekárstva)

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA – recepcia:  044/438 2978 

e-mail: endoskopia@uvn.sk

Ordinačné hodiny:  Po – Pi      07:00 – 15:30

Endoskopická príslužba 24 hodín denne u pacientov hospitalizovaných v ÚVN po telefonickom dohovore so službukonajúcim endoskopistom. Rozpis endoskopickej pohotovosti na aktuálny mesiac je dostupný na JIS Kliniky vnútorného lekárstva, t.č. 044/438 2844.

Rozsah poskytovaných odborných výkonov:

Ezofagogastroduodenoskopia

Kolonoskopia

Rektosigmoideoskopia

 (diagnostické i intervenčné výkony s využitím videotechniky: biopsie,  polypektómia, mukozálna resekcia, zástava krvácania, značenie tumorov tušom, ablácie tumorov)

Transrektálna sonografia


Balóniková a bužiová dilatácia stenóz GIT-u

Sklerotizácia a elastická ligácia ezofageálnych varixov

Zavádzanie stentov do GIT-u (plastové, metaliké, lumen apozičné – LAMS)

Perkutánna endoskopická gastrostómia (PEG), gastrostómia + jejunostómia (PEG/PEJ)

Zavádzanie nasojejunálnych drénov

Argón plazma koagulácia

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP)

Ampulektómia

Endoskopická ultrasonografia (EUS) s použitím radiálneho i lineárneho echoendoskopu s možnosťou tenkoihlovej aspirácie a biopsie (FNA/FNB)

Endoskopické drenáže pankreatických pseudocýst a WON (ohraničených pankreatických nekróz), nekrektómie            pod EUS kontrolou

Cholangioskopia Spy-glass s možnosťou elektrohydraulickej litotrypsie a cieleného odberu biopsií zo stenóz žlčovodov

Centrum pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby

Konziliárna a konzultačná činnosť

24-hodinová endoskopická pohotovosť

 

Geriatrické oddelenie

 • komplexná akútna starostlivosť o geriatrických pacientov
 • plynulé prepojenie s geriatrickou JIS a ďalšími oddeleniami (kardiológia, funkčná diagnostika, gastroenterológia v rámci kliniky)
 • 26 lôžok z toho 4 nadštandardné

Občianske združenie

Priatelia Kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok
Pre skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti o našich pacientov máme zriadené OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok
ul.gen. Vesela 21 034 26 Ružomberok IČO 42348986

Sme poberatelia 2% z daní číslo účtu OZ
IBAN: SK7209000000005078006034 GIBASKBX 5078006034

Finančné a sponzorské príspevky na číslo účtu OZ
IBAN : SK6909000000005049850383 GIBASKBX

Za rok 2015 sme vyzbierali finančné príspevky v sume 72.000 €, ktoré budú investované do prístrojového a materiálneho vybavenia kliniky vnútorného lekárstva. Všetkým sponzorom ďakujeme.

História

Klinika vnútorného lekárstva, spolu s chirurgickou, má najdlhšiu históriu s vyše 100-ročnou tradíciou. Základy Vojenskej nemocnice v Ružomberku boli položené v zime 1914-1915. Baraková nemocnica s dvoma oddeleniami – chirurgickým a interným ( 2300 lôžok ), bola slávnostne otvorená 14.2.1915. Prvý transport ranených prijala 5.3.1915. Vedúcim internej časti bol MUDr. Albert Schwarz.

Interné oddelenie sa aktívne, ako súčasť nemocnice, zapojilo do SNP, s dislokáciou v Korytnici (5.9.1944) a Tisovci. Po vojne bolo súčasťou sovietskej vojenskej nemocnice PRAGA, neskôr sa celá nemocnica premenovala na 2. Československú odsunovú nemocnicu.

V r.1948 bola ukončená dostavba nového interného pavilónu, v ktorého priestoroch sa klinika nachádza dodnes. V povojnovej histórii interného oddelenia boli v jeho čele ďalšie známe osobnosti medicíny, ako plk.MUDr. Rudolf Kubernát a plk. MUDr. Ján Langoš. Od r. 1964 stál na čele interného oddelenia plk. Doc. MUDr. Josef Květenský, CSc. a od r. 1987 do roku 2012 prednosta Internej kliniky plk.v.v. MUDr. Dušan Bestvina. Od 1.1.2013 bol do funkcie prednostu menovaný pplk. v.v. MUDr. Antonín Hruboň, PhD.

Klinika vnútorného lekárstva ÚVN – FN patrila a patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim v rámci ústavu, rezortu i regiónu. Pod jeho gesciou v r. 2003 došlo k zlúčeniu interného oddelenia VN a mestskej ružomberskej nemocnice.

Generačná kontinuita odborného smerovania interného oddelenia akcelerovala najmä po r. 1990, keď sa zvýšila miera autonómnosti VN a jej oddelení. Rozvoj pracoviska vyžadoval novú štruktúru špecialistov, kompatibilnú s potrebami OSR i pacientov v regióne. Bolo potrebné riešiť legislatívne zmeny (vznik poisťovní, štatút ÚVN, transformácia na príspevkovú organizáciu atď.). Okrem rozšírenia štruktúry služieb a spektra špecialistov vznikli aj nové pracoviská: funkčná diagnostika – 1994, endoskopické pracovisko – 1995, hemodialyzačné pracovisko – 1998, pracovisko nukleárnej medicíny – 2003. Významným spôsobom sa zlepšili prevádzkové podmienky pre personál, hygienicko-estetické podmienky pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov.

Odborníci Internej kliniky sa aktívne podieľali na konštituovaní a následnej pedagogickej činnosti (Fakulty ošetrovateľstva Katolíckej univerzity). Interné oddelenie tak v r. 2004 získalo štatút kliniky.

Novinky

Unikátny prístroj na hemodialýzu

Dňa 24.4.2017 bola na Klinike vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok – FN vykonaná prvá kontinuálna venovenózna hemodialýza (CVVHD) na novom prístroji OMNI od firmy B. Braun. Tento prístroj je prvým  v Slovenskej republike a ide o nový typ prístroja, iba nedávno uvedeného na celosvetový trh. Dialýza na tomto prístroji je vôbec prvou v rámci bývalého Československa. CVVHD vykonali lekári Kliniky vnútorného lekárstva na jednotke intenzívnej starostlivosti. Doteraz bolo možné, v ÚVN SNP Ružomberok – FN, CVVHD vykonávať iba na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny .

CVVHD je určená predovšetkým pre obehovo nestabilných pacientov s akútnym obličkovým poškodením s akútnym obličkovým poškodením, s multiorgánovým zlyhávaním, so zlyhávaním obličiek pri sepse a septickom šoku, so zvýšenou koncentráciou draslíka v krvnej plazme, zníženou tvorbou moču, zníženou hladinou sodíka v krvi a inými závažnými ochoreniami vyžadujúcimi si hemodialýzu.

Výhodou aplikácie tejto metodiky v podmienkach JIS na Klinike vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok – FN, je jej aplikácia v skorej fáze systémových zmien, keď pacient nie je ešte indikovaný k liečbe na jednotke anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARIM). Inými slovami, pacienta ešte nie je nutné previezť a hospitalizovať na ARIM. Takýto pacient však zároveň nemôže podstúpiť hemodialýzu ambulantne, vzhľadom na závažnosť jeho zdravotného stavu (pacient na ventilačnej podpore, po náročnom operačnom výkone, vyžadujúci neustály monitoring a liečbu).  Prístroj bol zakúpený a venovaný Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok – FN z finančných prostriedkov  OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok, ktorá finančné prostriedky na jeho zakúpenie získala darovaním  2% z dane z príjmu.

Priatelia Kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok
ul.gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok  – IČO 42348986
2% z daní na číslo účtu OZ
IBAN: SK7209000000005078006034 GIBASKBX 5078006034
Finančné a sponzorské príspevky na číslo účtu OZ
IBAN : SK6909000000005049850383 GIBASKBX

Referencie od pacientov

Vážený Pán Riaditeľ MUDr. Peter Lofaj, PhD., MPH.,

V období od 6.2. 2018 do 15.2.2018 bol hospitalizovaný vo Vašej nemocnici náš otec Jozef Pecho na Geriatrickom oddelení, ktoré patrí pod kliniku Vnútorného lekárstva. Touto cestou chceme poďakovať primárovi MUDr. Jozefovi Jablonskému, ošetrujúcim doktorkám MUDr. Janovskej a MUDr. Jackovej, ošetrujúcej doktorke MUDr. Muchovej na geriatrickej JIS. Zároveň ďakujeme aj celému zdravotníckemu personálu na tomto oddelení, ktorí sa starali o nášho otca až do poslednej chvíle života. Otec sa počas hospitalizácie vyjadroval, že je veľmi spokojný so starostlivosťou a prístupom všetkých zdravotníckych pracovníkov. Aj my jeho najbližší, sme boli milo prekvapení a potešení z prístupu zdravotníckeho personálu, ich láskavosťou a ochotou pomôcť a podporiť nás v ťažkej životnej situácií. Na záver ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEME.

S pozdravom smútiaca rodina manželka Viera P. s dcérou Ivanou a synom Ľubošom a ich rodinami.

____________________________________________________________________________________________________

Vážený pán primár Mudr. Urban, 

bol som urgentne hospitalizovaný na oddelení JIS na Vašej klinike vnútorného lekárstva od 5.6. do 7.6. minulý týždeň. Chcem sa touto cestou poďakovať celému týmu lekárov a sestier, ktoré sa v tom čase o mňa starali na profesionálnej úrovni. Na znak vďaky a spokojnosti som v piatok  8.6. minulý týždeň zaslal na účet OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva v Ružomberku čiastku 500,- EUR. Chcem Vás láskavo poprosiť, aby ste o tejto skutočnosti informovali zainteresovaných pracovníkov, ktorí v tom čase, keď som bol hospitalizovaný mali službu.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré.

Ing. Ľubomír K.

________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,

Rád by som poďakoval p.MUDr. Bednárikovi a jeho sestre za veľmi dobrý prístup. Bol som objednaný, odber krvi a moču s malou prestávkou ktorý zvládne každý a potom samotné vyšetrenie ktoré sa viedlo vo veľmi priateľskom rozhovore a doporučením ďalšej liečby s následnou pravidelnou kontrolou. Ešte raz veľká vďaka.

S pozdravom

Ing.Ján O.

________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň, 
touto cestou sa chcem poďakovať MUDr. Michalovi Černochovi a sestre Kubačkovej za starostlivosť v súvislosti s mojimi  hypertenznými ťažkosťam dňa 22.5.2019 vo večerných hodinách.
 
PhDr. Alexander K. , Košice

Mgr. Darina Janovcová

vedúca sestra

+421 44 438 2838

Mária Koláriková, Anna Rázgová

kancelária

+421 44 438 2598/fax.+421 44 438 2096

Klinika vnútorného lekárstva

oddelenie vnútorného lekárstva "A"

+421 44 438 2592

Mgr. Darina Janovcová

vedúca sestra

+421 44 438 2838

Mária Koláriková, Anna Rázgová

kancelária

+421 44 438 2598/fax.+421 44 438 2096

Klinika vnútorného lekárstva

oddelenie vnútorného lekárstva "A"

+421 44 438 2592

Fotogaléria