Logo UVN

Kontakty

MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

prednosta

+421 44 438 2957 hubenag@uvn.sk

Mgr. Margita Vojtasová

vedúca sestra

+421 44 438 2507 vojtasovam@uvn.sk

Ružena Črepová

referent

+421 44 438 2899 crepovar@uvn.sk

kpt. MUDr. Ivana Juríková

Pracovná zdravotná služba - Vedúci tímu PZS

+421 44 438 2348 jurikovai@uvn.sk

Pracovná zdravotná služba

Ambulancia PZS

+421 44 438 2505 pzs-amb@uvn.sk

Pracovná zdravotná služba

Audity, pracovné prostredie

+421 44 438 2344 +421 44 438 2345 pzs@uvn.sk

Základné informácie

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN-FN (KPLaT) zabezpečuje komplexnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce. Zároveň sumarizuje poznatky klinickej medicíny, najmä vnútorného lekárstva, neurológie, ORL, infektológie, toxikológie, hygieny a epidemiológie a ďalších medicínskych odborov.

Využíva klinické metódy na prevenciu poškodení zdravia pri práci, diagnostiku ochorení profesionálneho i neprofesionálneho pôvodu, liečbu, posudzovanie, hlásenie a dispenzarizáciu všetkých poškodení zdravia pri práci vrátane chorôb z povolania.

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie zabezpečuje aj komplexnú liečebno-preventívnu a posudkovú starostlivosť o príslušníkov Ozbrojených síl SR, mierových síl OSN, NATO a ďalšie osoby rezortu Ministerstva obrany SR.

Navyše, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie je výučbovou základňou pre vzdelávanie a klinickú prax študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku. Spolupracuje s ostatnými pracoviskami pracovného lekárstva na Slovensku, poskytuje konziliárne služby pre kliniky a oddelenia ÚVN-FN Ružomberok.

ORDINAČNÁ DOBA: 7:00 – 15:30 v pracovné dni
 

Zamestnanci:

 Prednosta KPLaT: MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Vedúci tímu PZS: kpt. MUDr. Ivana Juríková

Lekári: MUDr. Bc. Katarína Kohútová, MUDr. Katarína Pavláková, MUDr. Pavol Pečovský, MUDr. Serhii Mykhailyk, MUDr. Olena Mykhailyk

Sestry: Mgr. Margita Vojtasová, Mgr. Lucia Gazdaricová, Mgr. Ivana Markovičová, Bc. Monika Fliegová,  Bc. Eva Kamanová dipl.s., Bc. Eva Priechodská, Barbora Müllerová

Verejní zdravotníci: Mgr. Danuša Hoľuková, kpt. Mgr. Lukáš Halaj, Ing. Mgr. Veronika Kachútová, Mgr. Kristína Blašková, Mgr. Kamila Tišťanová, Mgr. Mária Ragulová, Mgr. Michaela Mišíková, Bc. Monika Zbiňovská, Bc. Paulína Kelčíková, Bc. Denisa Fričová

 

Liečebno-preventívne úseky Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie podľa druhu činnosti:

 • ambulancia pracovného lekárstva I., II.
 • ambulancia vnútorného lekárstva
 • ambulancia praktického lekára pre dospelých
 • pracovná zdravotná služba

Liečebno-preventívne a zdravotno-diagnostické úseky KPLaT

  • Liečebno-preventívne úseky Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie podľa druhu činnosti:

   Oddelenie Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie

   Ambulancia Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie

   Pracovisko Pracovnej zdravotnej služby  

   • Ambulancie pracovnej zdravotnej služby
   • Pracovisko verejných zdravotníkov

Pracovná zdravotná služba

 • Pracovná zdravotná služba (PZS) vykonáva činnosť v súlade s platnými legislatívnymi normami podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre  firmy a inštitúcie vrátane zariadení rezortu MO SR.

  Poskytuje:

  • špecifickú zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov OS SR
  • preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k prácu v riziku III. a IV. kategórii pre profesionálnych vojakov, zamestnancov MOSR a civilných zamestnancov
  • dohľad nad podmienkami práce a posudzovanie pracovného prostredia
  • identifikáciu rizík
  • poradenstvo a vzdelávanie

Poskytované vyšetrenia

   • elektorokardiografia
   • tónová audiometria
   • spirometrické vyšetrenie
   • fotopletyzmografické vyšetrenie horných a dolných končatín s chladovou skúškou
   • laboratórne a toxikologické vyšetrenia (v spolupráci s Ústavom klinických laboratórií ÚVN SNP Ružomberok-FN  a zmluvnými akreditovanými firmami)
   • kompletné vyšetrenia, odborné konzíliá v rámci lekárskych preventívnych prehliadok

História kliniky

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN-FN začala svoju činnosť v roku 1973 (do roku 2008 ako Oddelenie pracovného lekárstva a toxikológie – OPLaT).

Primári a prednostovia Oddelenia (kliniky) pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN-FN:

 • 1973 – 1980 primár MUDr. Jozef Klein
 • 1980 – 1990 primár MUDr. Emil Hanzen
 • 1991 – 2008 primár MUDr. Oto Osina, PhD.
 • 2008 – 2022 prednosta doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH
 • od 09/23 – trvá – primár/prednosta MUDr. Gabriela Hubená, PhD.