Logo UVN

Kontakty

MUDr. Marián Sičák, PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2634

MUDr. Katarína Obtulovičová, Ph.D.

primárka kliniky

+421 44 438 2650

Mgr. Terézia Kollárová

vedúca sestra

+421 44 438 2636

Klinika ORL

kancelária
(neobjednáva sa)

+421 44 438 2641

Recepcia

objednávanie pacientov

+421 44 438 2570

Ambulancia

urgentné stavy (do 15:00)

+421 44 438 2570 /2637

Klinika ORL

chodba pacienti

+421 44 438 2703

Základné informácie

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP – FN v súčasnosti poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť širokej škály ochorení ORL orgánov a hlavy a krku. Zaisťuje ambulantnú a nemocničnú liečbu pre deti a dospelých s celoslovenským pôsobením a pohotovosť pre mesto Ružomberok a región Liptova a Oravy. V rámci nemocnice poskytuje 24 hodinovú konziliárnu službu. Na klinike sa ročne vykoná okolo 2 400 operačných zákrokov, čo spolu so škálou výkonov radí toto pracovisko k popredným slovenským pracoviskám v odbore otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku.

V súčasnosti disponujeme kapacitou 27 lôžok a 3 lôžkami na JIS. O zabezpečenie zdravotnej starostlivosti sa stará 6 atestovaných lekárov, 8 lekárov v predatestačnej príprave, 27 zdravotných sestier, 3 ošetrovatelia na operačnej sále a 4 sanitárky na oddelení.

Pracovisko sa stalo slovenským centrom funkčnej endonazálnej endoskopickej chirurgie nosa a prínosových dutín, slzných ciest a očnice. Na špičkovej úrovni je chirurgia stredného ucha, plastická chirurgia ušnice a vonkajšieho nosa, chirurgia štítnej žľazy a prištítnych teliesok, chirurgia slinných žliaz vrátane príušnej žľazy, úrazová chirurgia mäkkých častí tváre a tvárových kostí, chirurgia nádorov v oblasti hlavy a krku a rekonštrukčná chirurgia defektov v tejto oblasti, chirurgia prednej bázy lebky (rinobázy) a bočnej bázy lebky. Vykonávajú sa tu aj otoneurochirurgické operácie nádorov sluchovo-polohového nervu v mostomozočkovom uhle a tiež endoskopická resekcia nádorov hypofýzy.

Štandardom sú endoskopické vyšetrovacie techniky s možnosťou odstránenia cudzích telies z oblasti hltacích a dýchacích orgánov.

Popri bežnej diagnostike chorôb v oblasti hlavy a krku pracovisko disponuje modernou technológiou na objektívnu diagnostiku vrodených a získaných porúch sluchu vo všetkých vekových skupinách vrátane novorodencov. V januári 2014 bol do praxe zavedený kochleárny implantačný program pre deti s vrodenou hluchotou a postlingválne nepočujúcich dospelých a implantačný program pre závesné kostné aparáty napr. pri vrodených atréziách vonkajších zvukovodov.

Pracovisko ako jedno z piatich pracovísk v odbore ORL na Slovensku v spolupráci s ORL katedrou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave poskytuje postgraduálne vzdelávanie pre lekárov v príprave na špecializáciu v ORL a podieľa sa na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v rámci zdravotníckej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Klinika má dlhodobú tradíciu organizovania odborných kurzov chirurgie stredného ucha a funkčnej endonazálnej endoskopickej chirurgie nosa a prínosových dutín ako aj plastickej chirurgie vonkajšieho nosa.

Štruktúra pracoviska

 • ambulantná časť s 3 ambulanciami s kompletným diagnostickým vybavením – mikroskop, rigidný a flexibilný endoskop, rinomanometer
 • ambulancia klinickej logopédie
 • audiologické pracovisko vybavené modernou klinickou audiometriou, klinickou tympanometriou a objektívnu audiológiou (ABR, otoakustické emisie, steady stay, VEMP)
 • klimatizovaný operačný trakt s 3 operačnými sálami pre celkovú anestéziu, jednou operačnou sálou pre výkony v lokálnej anestézii, čakacou miestnosťou pre pacientov a 1 dospávacou miestnosťou
 • jednotka intenzívnej pooperačnej starostlivosti s 3 lôžkami a kompletným monitoringom vitálnych funkcií
 • lôžkový trakt s 27 lôžkami
 • jedna izba s nadštandartným vybavením (samostatná kúpeľna, WC, TV, rozhlas, pripojenie PC) a 2 izby so samostatným sociálnym zariadením
 • inšpekčné izby lekárov a vrchnej sestry, prezliekacie miestnosti pre stredný zdravotný personál
 • sekretariát kliniky

Prístrojové vybavenie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku disponuje kompletným vybavením

 • CT/MRI navigácia na endoskopickú chirurgiu nosa a PND a na chirurgiu laterálnej bázy lebky
 • autofluorescia na včasnú detekciu nádorov hlavy a krku
 • komplexné technologické vybavenie na objektívnu diagnostiku porúch sluchu vrátane novorodencov
 • monitor hlavových nervov na peroperačný monitoring periférnych hlavových nervov
 • rinomanometer na semiobjektívne vyšetrenie priechodnosti nosovej dutiny
 • harmonický skalpel, Ligasure, Thunderbeat

Špeciálne technológie

 • CT/MRI navigácia na endoskopickú chirurgiu nosa a PND a na chirurgiu laterálnej bázy lebky
 • autofluorescia na včasnú detekciu nádorov hlavy a krku
 • komplexné technologické vybavenie na objektívnu diagnostiku porúch sluchu vrátane novorodencov (klinická audiometria, klinická tympanometria, objektívna audiometria a statoakustické emisie, steady stay, VEMP…)
 • monitor hlavových nervov na peroperačný monitoring periférnych hlavových nervov (chirurgia gl.parotis.chirurgia štítnej žľazy, chirurgia stredného ucha, onkochirurgia)
 • rinomanometer na semiobjektívne vyšetrenie priechodnosti nosovej dutiny
 • harmonický skalpel, Ligasure, Thunderbeat

Postgraduálne vzdelávanie

V roku 2011 sa Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku stáva súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity ako asociované pracovisko a v máji 2012 získava akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie lekárov v odbore otorinolaryngológia. Cieľom postgraduálneho vzdelávania na klinike je teoretická a praktická príprava v celej škále diagnostiky a liečby ORL ochorení. Účastníci postgraduálneho vzdelávania sú aktívnou súčasťou diagnostického a terapeutického procesu.

Na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku získali špecializáciu z ORL po dvojročnej stáži na klinike

 • MUDr. Ľuníková Katarína
 • MUDr. Telepovská Martina
 • MUDr. Bahýľová Denisa
 • MUDr. Patlevičová Monika
 • MUDr. Szoboňa Michal
 • MUDr. Paríža Milan
 • MUDr. Lásková Margaréta
 • MUDr. Hudáková Lucia
 • MUDr. Mykola Novak
 • MUDr. Vrzgula Peter
 • MUDr. Kutiš Martin
 • MUDr. Granačková Kristína
 • MUDr. Harvanová Lenka
 • MUDr. Hašková Katarína
 • MUDr. Hradilová Silvia

Kurzy

História vzdelávacích kurzov začala Kurzom stredoušnej chirurgie v r. 1997. Na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP a FN sa tradične organizujú každý rok kurz rinochirurgie a stredoušnej chirurgie. V roku 2023 to bol XXIII. Rinofest – demonštračný kurz septorinoplastiky a endoskopickej chirurgie prinosových dutín a XXIV. demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti. Kurzy sú zamerané na praktickú prípravu začínajúcich a pokročilých chirurgov. Tradičnou súčasťou kurzov sú ukážky z operácií v širokom spektre v priamom prenose, aké naša klinika štandardne poskytuje pacientom. V príprave chirurgov je neoceniteľná možnosť praktickej výučby na kadaveroch. Lekári majú možnosť vidieť prednášať a operovať významné osobnosti nie len slovenskej a českej chirurgickej školy, ale aj odborníkov svetového mena. Za všetkých treba spomenúť profesora Wolfganga Drafa a profesora Mirka Tosa – veličiny rinochirurgie a ušnej chirurgie, z ktorých práce do dnes čerpajú chirurgovia z celého sveta. Kurzy sa stretávajú s priaznivým ohlasom u odbornej verejnosti.

Významní ľudia hosťujúci na klinike

 • Prof. Mirko Tos, Dánsko
 • Prof. Wolfgang Draf, Nemecko
 • Prof. Juraj Kľačanský, Slovensko
 • Doc. Jan Vokurka, Česká republika
 • Prof. Sieman, Švajčiarsko
 • David Sheris, USA
 • Jeas Ponicau, USA
 • Johnatan Sikes, USA
 • Prof. Pavel Komínek, Česká republika
 • Prof. Enrique Ituriga, USA

História kliniky

Vznik ORL oddelenia v Ružomberku sa datuje na september 1938, keď sa do posádkovej nemocnice v Ružomberku evakuovala Zborová nemocnica 10 z Komárna, ktoré pripadlo po arbitráži Maďarsku. Medzi evakuovanými bolo aj ORL oddelenie s prednostom Dr. Mátlom, ktorý súčastne viedol aj očné oddelenie. Oddelenie sa etablovalo v priestoroch dermatovenerologického oddelenia v považských kasárňach v Ružomberku. V roku 1941 sa stáva prednostom MUDr. František Horváth, ktorý dosiahol u vtedajšieho ministra národnej obrany súhlas so stavbou nového ORL pavilónu. Počas SNP sa nemocnica presunula do Korytnice a do Tisovca. V Korytnici ORL oddelenie pracovalo pod vedením MUDr. Jána Ďurišku. V Ružomberku znovu zahájilo svoju činnosť v druhej polovici mája 1945 a následne sa odčlenilo od očného oddelenia. V tom čase pracovalo pod vedením MUDr. Horvátha a malo 40 lôžok. V septembri 1946 odchádza MUDr. Horváth na funkciu primára ORL oddelenia do Piešťan. V tomto období tu pracovali niekoľkí lekári, z ktorých treba spomenúť MUDr. Ďurišku a MUDr. Štermenského – neskoršieho primára ORL oddelenia v Prievidzi. Po odchode MUDr. Horvátha preberá funkciu náčelníka na krátke polročné obdobie MUDr. Kollár a po ňom tiež na pol roka MUDr. Skála. V roku 1950 nastupuje na funkciu náčelníka asistent bratislavskej ORL kliniky MUDr. Július Breza, neskorší prednosta ORL oddelenia Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. V roku 1958 preberá funkciu náčelníka oddelenia MUDr. Ľubor Pavlík, ktorý ju vykonáva až do svojej smrti 22.10.1981. Po ňom je menovaný do funkcie náčelníka pplk. MUDr. Sigfrid Molčan od 1.2.1982, ktorý tu pôsobí až do svojej smrti v októbri 1994 vo veku 55 rokov. Od mája 1995 je poverený vedením oddelenia MUDr. Peter Rác.

V máji 1995 prichádza z ORL kliniky v Martine na funkciu primára ORL oddelenia ÚVN v Ružomberku pplk. MUDr. Marián Sičák. Zástupcom primára je mjr. MUDr. Peter Rác. Oddelenie má v tom čase 40 lôžok, k nim v roku 1997 pribudla Jednotka intenzívnej pooperačnej starostlivosti a v tom istom roku bol zrenovovaný samostatný operačný trakt s tromi operačnými sálami. Počet lekárov sa rozšíril z 3 na 11. V roku 2004 bolo oddelenie pod vedením prednostu MUDr. Mariána Sičáka, PhD. transformované na Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku. Stáva sa výučbovou základňou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Primárom oddelenia sa stáva MUDr. Peter Rác, ktorý v roku 2009 odchádza do súkromnej praxe. V roku 2011 sa Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku stáva súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity ako asociované pracovisko a v máji 2012 získava akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie lekárov. V apríli 2015 na funkciu primára nastupuje MUDr. Katarína Obtulovičová, Ph.D.

 Združenie lekárov a pracovníkov ORL oddelenia

 

Vážení piatelia,

v mene Združenia lekárov a pracovníkov ORL oddelenia v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok, ktoré vzniklo 16.6.2003  by sme Vám chceli poďakovať za Vaše príspevky formou 2% z daní, ktoré nám pomáhajú zlepšovať našu prácu.  

Finančné prostriedky využívame na zabezpečenie rozvoja otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, na prevenciu, diagnostiku a výskum ORL chorôb, ako  aj zabezpečovanie vzdelávania ORL lekárov. V neposlednom rade na  vybavenia pracoviska modernou diagnostickou a liečebnou technikou, na organizovanie odborných podujatí, konferencíí, a mnohých iných aktivít spojených s činnosťou našej kliniky.

Naše fakturačné údaje pre prípadný záujem:

Združenie lekárov a pracovníkov ORL oddelenia v

Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok

Generála Miloša Vesela 21

034 26  Ružomberok

 

IČO: 37903217

DIČ 2021973085

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Ružomberok

Číslo účtu: 2627707199/1100

IBAN SK93 1100 0000 0026 2770 7199

BIC (SWIFT) TATRSKBX

Referencie od pacientov

Personálu a lekárom orl oddelenia…

…v živote človeka sú chvíle, keď si uvedomí, čo pre neho znamená zdravie. Jedným z nich som i ja, preto mi dovoľte, vysloviť veľké ďakujem za Vašu starostlivosť a obetavvú prácu, ktorú každodenne vykonávate s láskou, úctou a odbornosťou k pacientom.
 
Dňa 13.9.2017 som bola operovaná vo Vašej Ústrednej vojenskej fatultnej  nemocnici Gen. Miloša Vesela v Ružomberku na krčnom oddelní. Chcem poďakovať prednostovi kliniky MUDr. Marianovi Sičákovi PhD, MUDr. Kataríne Obtulovičovej PhD, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Mykola Novakovi a zdravotnému personálu za starostlivosť a milý prístup, ktorý si veľmi vážim. Vaša neľahká práca, ktorú v dnešnej dobe vykonávate si naozaj zaslúži obdiv a ocenenie nielen zo strany pacientov, ale i Vašich nadriadených.
 
Želám Vám veľa pracovných a osobných úspechov a ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM.
 
S úctovu
 
Elena D.

____________________________________________________________________________________________________

Vážený pán prednosta MUDr. Marián Sičák, PhD.    

Dovoľte mi aby som sa Vám, lekárom odd. ORL , sestrám aj ostatnému personálu poďakoval za vzornú starostlivosť, ktorej sa dostalo mojej dcére Michaele Szarvašovej počas hospitalizácie na Vašom oddelení.

Ďakujem za odbornú liečbu a ľudský prístup počas pobytu na Vašom oddelení.

Na  základe Vášho odporučenia a tiež súhlasu oddelenie onkológie v Košiciach , špecializované pracovisko protónovej liečby v Prahe akceptovalo ďalšiu liečbu v ich stredisku v Prahe.Teraz už len čakáme na vyjadrenie VZP.

So srdečným pozdravom vďačný otec                        

Ladislav O.

____________________________________________________________________________________________________

 Dovoľte mi touto cestou vyjadriť veľkú spokojnosť a poďakovanie pánovi prednostovi MUDr. Mariánovi Sičákovi, PhD. a jeho zdravotnému personálu za profesionálne zvládnutú náročnú operáciu, následnú zdravotnícku starostlivosť a obetavoť, ktorej sa mi dostalo  počas mojej hospitalizácie a liečenia v roku 2018.

Som 68- ročný imobilný pacient, ktorému bola neskoro diagnostikovaná rakovina tvrdého podnebia. Na odporúčanie vedenia ORL v Nitre, som sa nakontaktoval na pána prednostu, ktorý sa ma ujal a profesionálnym spôsobom stanovil presnú diagnózu a následne ďalší spôsob liečby. Veľmi kladne hodnotím, ako mne a mojím rodinným príslušníkom podrobne vysvetlil postup liečby, ale aj možné riziká, ktoré môžu nastaťpri mojom ťažkom zdravotnom stave. S takým úžasným prístupom som sa zatiaľ nikde nestretol a to som už od roku 1996 toho absolvoval veľa po rôznych nemocniciach.

Musím vyzdvihnúť aj ostatný personál, ktorý bol veľmi ústretový, ľudský, nezištný a príjemný.

Záverom mi dovoľte aj v mene mojej manželky a syna vysloviť veľké ďakujem a prajem Vám veľa ďaľších úspechov.

pán František, Nitra

____________________________________________________________________________________________________

Vážený pán prednosta pán Mudr. Marián Sičák, Vážená pani primárka MUDr. Katarína Obtulovičová,

úvodom, mi prosím, dovoľte vyjadriť hlboké poďakovanie Vám, celému Vášmu tímu lekárov, sestier, sanitárok – celému personálu ORL kliniky UVN Ružomberok.

S pohľadu prejdeného času som veľmi rád, že som sa zveril do rúk práve klinike ORL v UVN Ružomberok, stretol som sa u Vás s vysoko profesionálnym prístupom všetkých zainteresovaných, ktorý mi pomáhali vyrovnať sa pooperačnými komplikáciami.

Je obdivuhodné, ako sa vyrovnali s novými povinnosťami sestričky na JIPS pri obsluhe lumbálneho katétra, ako si Vaše sestričky na JIPS našli čas na mňa napríklad aj na rozhovor počas 12-tích dní ktoré som nepretržite na JIPS strávil. Rovnako perfektný prístup sestier, sanitárok na oddelení.

V neposlednom rade patrí moja vďaka, všetkým lekárom ktorý sa o mňa starali vrátane lekárov s infektologickej kliniky, neurochirurgie či Interného oddelenia. Máte môj obdiv ako tým profesionálov ale aj ako tým ľudí, ktorý sa snažia pacienta vnímať nielen cez optiku jeho zdravotného problému ale aj ľudsky.

Dovoľte mi zaželať Vám všetkým veľa úspechov vo Vašej práci, veľa zdravia a ľudského tepla na rozdávanie.

A nakoniec by som si chcel neskromne želať aby taký tým ako je ten Váš – tým profesionálov bol vo Všetkých nemocniciach na Slovensku.

 S hlbokou úctou a veľkou vďakou

pán Vladimír

____________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň, 

touto cestou si dovoľujem vyjadriť veľkú vďaku pani Mgr. Adzimovej z Ambulancie klinickej logopédie za veľmi kvalitné poskytnutie zdravotnej starostlivosti pri riešení môjho dlhotrvajúceho zdravotného problému. Veľmi si vážim zodpovedný a profesionálny prístup pani Mgr. Adzimovej, ktorý významne prispel k stanoveniu diagnózy a zmierneniu mojich zdravotných problémov. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujem.    

S úctou 

Juliána T.

____________________________________________________________________________________________________

Vážený pán riaditeľ,

dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril svoju vďaku a ocenil kvalitnú prácu lekárov i zdravotníckeho personálu na Klinike ORL v ÚVN SNP Ružomberok. Koncom minulého roku som bol nútený riešiť zdravotné problémy súvisiace s ľavým okom. Absolvoval som množstvo vyšetrení, ktorých koncovým riešením bolo odstránenie nezhubného nádoru na ľavej očnej orbite. Operácia sa uskutočnila pod vedením prednostu Kliniky ORL MUDr. Mariána Sičáka, PhD. a bola úspešná.  Dovoľte mi vyjadriť veľké poďakovanie zdravotnému personálu a lekárom oboch kliník. Ich prístup, úroveň starostlivosti, komunikácia so mnou ako s pacientom, celkový systém , ako v ambulanciách, tak i na lôžkovom oddelení ORL bol skvelý. Osobitne si vážim profesionálny a ľudský prístup všetkých sestier na lôžkovom oddelení.

S úctou,

Alexander Č.

Fotogaléria