Logo UVN

Kontakty

plk. MUDr. Ján Straka, PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2460

Kancelária (scintigrafia)

objednávanie pacientov

pondelok až piatok 06:30 - 13:30 hod.

+421 44 438 2461

Základné informácie

Pracovisko nukleárnej medicíny vzniklo v roku 2003 ako projekt Cyklotrónového centra Slovenskej republiky v spolupráci s MO SR. Cieľom projektu bolo zachytiť svetové trendy v oblasti zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva. Ročný nárast kardiovaskulárnych ochorení dosahuje počet 20 000. Boli a sú postihované stále mladšie, teda produktívne ročníky. Oblasť nukleárnej kardiológie v dobe vzniku pracoviska na Slovensku nemala zastúpenie. V nukleárnej medicíne dominujú onkologické, neurologické, endokrinologické, angiologické, nefrologické, pľúcne a ďalšie vyšetrenia. Na pracovisku nukleárnej medicíny pracujú traja lekári, všetci majú atestácie z nukleárnej medicíny. Všetci lekári majú atestácie z vnútorného lekárstva a dvaja lekári aj nadstavbové atestácie a to jeden lekár z kardiológie a jeden lekár z onkológie. Prvý pacient bol vyšetrený 27. 3. 2003, bola vyšetrená perfúzia myokardu 99mTc Myoview (tertrofosmín) a súčasne aj viabilita myokardu pozitrónovým cyklotrónovým rádiofarmakom FDG (18F) (flórodeoxyglukóza).

Pracovisko nukleárnej medicíny spolupracuje so všetkými klinickými odbormi interného charakteru, s neurológiou a aj s chirurgickými odbormi. Bolo prvé pracovisko, ktoré na Slovensku použilo prípravok DaTSCAN pri vyšetrení transportného dopaminergného systému na diferenciálnu diagnostiku primárneho a sekundárneho parkinsonského syndrómu.

V spolupráci s chirurgickou klinikou boli zavedené operačné postupy pomocou radiačnej navigácie pri operácii prištítnych teliesok, štítnej žľazy, sentinelových uzlín. Pre ortopedickú kliniku vykonáva gamagrafické vyšetrenie skeletu SPECT vyšetrením u stavov po TEP bedrového a iných kĺbov a pod.

Pri vyšetreniach využívame gamakameru GE Millennium VG Hawkay option. Táto kamera je dvojhlavová, koincidenčná s CT (SPECT, PET/CT).

ÚVN SNP – FN je klinická výučbová základňa Katolíckej univerzity, Fakulty zdravotníctva v Ružomberku. Pracovisko nukleárnej medicíny sa podieľa na pedagogickej činnosti, na realizácii vedecko-výskumných projektov a publikačnej činnosti.

Druhy vyšetrení

 • záťažová a pokojová scintigrafia myokardu – SPECT
 • (99mTc- MYOWIEV, MIBI)
 • rádionuklidová ventrikulografia
 • pokojová scintigrafia myokardu SPECT (123I MIBG)
 • pokojová scintigrafia myokardu PET FDG (18F)
 • perfúzna scintigrafia mozgu (99mTc HMPAO)
 • zobrazenie bazálnych ganglií v mozgu (123I Ioflupane – DaTSCAN )
 • scintigrafia štítnej žľazy (99mTc)
 • vyšetrenie prištítných teliesok (99mTc a 99mTc MIBI)
 • dynamická scintigrafia obličiek (99mTc DTPA, MAG3)
 • statická scintigrafia obličiek (99mTc DMSA)
 • scintigrafické zobrazenie trombov (99mTc tromboscint)
 • rádionuklidová lymfografia končatín (99mTc lymfoscint)
 • rádionuklidové vyšetrenie tkanivového klírensu v podkoží i vo svale (Na 131 I)
 • perfúzna scintigrafia pľúc (99mTc MAA)
 • rádionuklidová venografia (99mTc-MAA)
 • rádionuklidové vyšetrenie strát krvi značenými autológnymi erytrocytmi (ULTRATAG RBC)
 • scintigrafická diagnostika hemangiómu pečene značenými autológnymi erytrocytmi (ULTRATAG RBC)
 • scintigrafická diagnostika Meckelovho divertikla (99mTc)
 • celotelová scintigrafia skeletu (99mTc MDT)
 • rádionuklidová hepatocholescintigrafia (99mTc HIDA)
 • diagnostika zápalových stavov (99mTc značenými Le HMPAO)
 • scintigrafia slinných žliaz (99mTc)

Základné pojmy

Nukleárna medicína
Je medicínsky odbor, v ktorom pri diagnostike a liečbe ochorení sa využívajú rádionuklidy (rádiofarmaká).

Metódy nukleárnej medicíny sa rozdeľujú na:

 • Diagnostické in vivo metódy – rádiofarmaká sa aplikujú priamo do organizmu
 • Diagnostické in vitro metódy – rádiofarmaká sa využívajú mimo ľudského tela
 • Liečebné metódy

Metódy nukleárnej medicíny sú bezpečné, umožňujú získať informácie, ktoré sú inak nedostupné. Informujú o funkčnom stave jednotlivých tkanív, orgánov, dopĺňajú výsledky morfologických vyšetrení ako je ultrazvukové vyšetrenie, RTG, CT, MR vyšetrenie.

Naše pracovisko sa zaoberá diagnostikou in vivo, t. j. rádiofarmaká sa aplikujú pacientovi vnútrožilovo. Po aplikácii rádiofarmaka do organizmu sa sleduje cesta a dynamika jeho prechodu v tele, rozloženie vo vyšetrovanom orgáne. Metóda umožňuje sledovať zmeny v organizme až na molekulárnej úrovni, na úrovni buniek.

Odborné termíny používané v nukleárnej medicíne

RÁDIONUKLID je rádioaktívna forma chemického prvku.

RÁDIOFARMAKUM je prípravok obsahujúci rádionuklid, ktorý sa aplikuje do organizmu. Existujú prípravky, ktoré sa podľa chemických vlastností začleňujú do rôznych metabolických procesov v organizme, vychytávajú sa v rôznych orgánoch a využívajú sa na zobrazenie funkcie orgánov.

IONIZUJÚCE ŽIARENIE je žiarenie, ktoré vyžarujú rádionuklidy.

SCINTILÁCIA jav svetielkovania (záblesku), ktorý vzniká pri zániku ionizujúceho žiarenia v niektorých kryštáloch.

SCINTILAČNÉ DETEKTORY sa využívajú na detekciu záblesku (scintilácií) kryštálov. Skladajú sa z scintilačného kryštálu a fotonásobičov.

SCINTIGRAFIA, GAMAGRAFIA je spôsob zobrazovania v nukleárnej medicíne s využitím scintilačných detektorov.

GAMAKAMERA je prístrojové zariadenie na zobrazenie jednotlivých dejov v tkanivách, v orgánoch pomocou scintilačných detektorov.

SPECT (Single Photon Emision Computed Tomography) – jednofótonová emisná počítačová tomografia je zobrazovacia metóda v nukleárnej medicíne umožňujúca rekonštrukciu rezov v rôznych rovinách vrátane 3D zobrazenia.

PET (Pozitron Emision Tomography) – pozitrónová emisná tomografia je zobrazovacia metóda s využitím pozitrónových rádiofarmák.

CYKLOTRÓN je kruhový urýchľovač nabitých častíc, najčastejšie sa využíva na výrobu pozitrónových rádionuklidov.

POLČAS ROZPADU je doba počas ktorej poklesne pôvodná rádioaktivita rádionuklidu na polovičnú hodnotu.

99mTc (rádionuklid)  najčastejšie sa využíva na diagnostické účely v nukleárnej medicíne. Jeho výhodou je krátky polčas rozpadu (6 hodín). Je čistý gama žiarič (gama žiarenie je riedko ionizujúce žiarenie) preto minimalizuje radiačné zaťaženie pacienta.

FLUORODEOXYGLUKÓZA – FDG 18F je pozitrónové rádiofarmakum, vyrába sa v cyklotróne, má krátky polčas rozpadu 110 minút. Využíva sa v onkologickej, kardiologickej, neurologickej diagnostike.

Pokyny a informácie

Na vyšetrenie je potrebné:

 • objednať sa telefonicky, prípadne poštou,
 • vyplnená žiadanka s kódom zdravotníckeho zariadenia s kódom a podpisom lekára,
 • preukaz poistenca a kompletná zdravotná dokumentácia,
 • zvyčajne nie je potrebná osobitná príprava pacienta na vyšetrenie (viď nižšie)
 • V prípade, že na vyšetrenie sa nemôžete dostaviť, treba informovať oddelenie NM telefonicky.
 • Tehotným sa toto vyšetrenie nevykonáva, je dôležité o tehotnosti alebo podozrení na tehotenstvo oznámiť ešte pred podaním rádiofarmaka. Je zákaz vstupu tehotným na oddelenie nukleárnej medicíny.
 • Podobne je to aj u dojčiacich matiek, ktorým sa vyšetrenie neindikuje.
 • Vyšetrenie na nukleárnej medicíne sa skladá z viacero časovo na seba viazaných postupov, preto poradie pacientov určuje personál.
 • Radiačné zaťaženie je malé, porovnateľné ako pri rádiologických vyšetreniach.

V rámci minimalizácie pôsobenia žiarenia na pacienta a okolie sa vyžaduje:

 • prísť na vyšetrenie bez sprievodu detí a tehotných žien,
 • minimálne 12 hodín, vhodnejšie 24 hodín po podaní rádiofarmaka (zavisí od dávky podaného rádiofarmaka) sa neodporúča blízky kontakt s tehotnými ženami, prípadne s malými deťmi,
 • pre urýchlenie vylúčenia podanej látky zvýšiť príjem tekutín,
 • dodržiavať pokyny personálu.

Príprava na vyšetrenie

Príprava na vyšetrenie

Flebografia
Využíva sa na vyšetrenie žilového systému na dolných končatinách. Vyšetrenie sa môže spojiť s vyšetrením pľúcnej cirkulácie, lebo sa používa to isté RF ako pri vyšetrení pľúc. Vyšetrenie sa môže vykonať po požití malého množstva jedla. Aplikácia RF sa vykonáva pod gamakamerou. RF sa aplikuje do žíl na chrbte nohy cez kanylu. Za pomoci škrtidiel sa vyšetruje hlboký a povrchový žilový systém na dolných končatinách a zisťuje sa jeho priechodnosť. Vyšetrenie sa doplní vyšetrením pľúcnej cirkulácie.


Hepatocholescintigrafia
Vyšetrenie sa vykonáva nalačno, ináč nevyžaduje zvláštnu prípravu. Pacient si prinesie so sebou horkú čokoládu (na stimuláciu žlčníka).

Leukoscintigrafia
Zisťuje sa prítomnosť zápalových ložísk. Pacient prichádza nalačno. Odoberie sa mu 40 ml krvi. Z odobratej krvi sa odseparujú leukocyty a označia sa RF. Príprava trvá asi 2 hodiny. Označená zmes leukocytov sa aplikuje pacientovi späť do žily. Potom sa pacient môže najesť. Celotelové vyšetrenie pod gamakamerou sa vykonáva za 2, 6 a 24 hodín po aplikácii označených leukocytov.

Lymfoscintigrafia
Využíva sa na vyšetrenie lymfatického systému. Pacient môže požiť ľahkú stravu. RF sa aplikuje do podkožia na chrbte nohy (pri vyšetrení horných končatín na chrbte ruky). Aplikácia RF sa vykonáva pod gamakamerou. Vyšetrenie sa vykonáva hneď po aplikácii RF, potom aj v časovom odstupe po malom cvičení. Vyšetrenie sa môže vykonať na dolných končatinách, horných končatinách aj v iných oblastiach tela.

Meckelov divertikel
Pacient na vyšetrenie prichádza nalačno. Aplikuje sa 99mTc pertechnetát, potom je pacient vyšetrený pod gamakamerou. Vyšetrenie sa opakuje viackrát, začína za 5 – 10 minút po aplikácii RF počas 1 hodiny.

Mozog

CERETEC
Pacient môže byť najedený, nevyžaduje zvláštnu prípravu. Po aplikácii RF sa vyšetrenie pod gamakamerou vykonáva najskôr za 15 minút.

DaTSCAN – 123I IOFLUPANE
Pred aplikáciou sa musí vylúčiť u pacienta alergia na jód. Pacient prichádza na vyšetrenie ráno nalačno. Večer pred vyšetrením, ráno pred vyšetrením aj večer po vyšetrení použije 2 tablety Chlorigénu (na blokádu štítnej žľazy). Tablety vydáme pacientovi na našom oddelení.

Obličky

DTPA
Vykonáva sa funkčné vyšetrenie obličiek. Pacient môže požiť ľahké raňajky. Pol hodiny pred vyšetrením vypije väčšie množstvo tekutín, najmenej 1 liter. RF sa aplikuje pod kamerou.

MAG3
Vykonáva sa funkčné vyšetrenie obličiek. Pacient môže požiť ľahké raňajky, musí byť dobre zavodnený. Pol hodiny pred vyšetrením vypije väčšie množstvo tekutín, najmenej 1 liter. RF sa aplikuje pod kamerou.

DMSA
Vykonáva sa morfologické vyšetrenie obličiek. Pacient môže požiť ľahké raňajky, musí byť dobre zavodnený. Vyšetrenie sa vykonáva za 2 – 3 hodiny po aplikácii RF.

Prištítne telieska
(99mTc pertechnetát a 99mTc MIBI)
Vyšetrenie sa vykonáva v jeden deň. Asi 2 – 3 hodiny pred vyšetrením pacient môže požiť ľahké raňajky. Aplikuje sa RF 99mTc MIBI. Za 10 minút po aplikácii RF sa vykoná včasný sken, za 1,5 hodiny sa vykonáva neskorý sken zameraný na oblasť štítnej žľazy a prednej strany hrudníka. Súčasne sa vykonáva SPECT vyšetrenie srdca a prištítnych teliesok. Po ukončení sa aplikuje 99mTc pertechnetát a zopakuje sa vyšetrenie štítnej žľazy za 10 až 20 minút po aplikácii.

Selety
Pacient môže požiť ľahké raňajky, môže vypiť 2 dcl tekutín. RF sa aplikuje pod kamerou, vyšetruje sa tzv. perfúzna fáza. Za 1 hodinu po aplikácii RF môže jesť, treba prijať väčšie množstvo tekutín 1 – 2 litre. Po aplikácii RF nasleduje ďalšie vyšetrenie za 3 hodiny.

Slinné žľazy
Pacient môže byť najedený, prinesie si so sebou citrónovú šťavu (na stimuláciu slinných žliaz). Pacientovi sa podá RF a 20 minút po aplikácii RF sa podáva pacientovi citrónová šťava cez hadičku.

Srdce
Pacient môže požiť ľahké raňajky 2 – 3 hodiny pred vyšetrením. Môže použiť lieky, hlavne ak ich užíva dlhodobo. Ak je diabetik aplikuje si inzulín podľa množstva požitého jedla, prípadne až po vykonaní vyšetrenia.
Vykonáva sa záťažová scintigrafia srdca, vtedy po vykonanej záťaži na ergometri sa aplikuje RF. Vyšetrenie pod gamakamerou sa vykonáva 15 minút po aplikácii RF. Pri pokojovej scintigrafii srdca sa záťaž nevykonáva, po aplikácii RF sa vyšetrenie vykonáva 1 hodinu od aplikácie RF.

Štítna žľaza
Pacient prichádza najedený, nevyžaduje zvláštnu prípravu.

Tromboscintigrafia
Vykonáva sa na zistenie celotelovej flebotrombózy. Pacient prichádza nalačno. Odoberie sa mu 40 ml krvi. V odobratej krvi sa odseparujú trombocyty a označia sa RF. Príprava trvá asi 2 hodiny. Označená zmes trombocytov sa aplikuje pacientovi späť do žily. Potom sa pacient môže najesť. Celotelové vyšetrenie pod gamakamerou sa vykonáva za 2, 6 a 24 hodín po aplikácii označených trombocytov.

Ultratag RBC
Vykonáva sa na zistenie lokalizácie krvácania do dutiny brušnej, prítomnosti hemangiómu v pečeni, pri vyšetrení žilového systému na zistenie jeho priechodnosti, pri vyšetrení srdca (ventrikulografia). Pacient príde nalačno urobí sa odber 5 ml krvi. Z odobratej krvi sa odseparujú erytrocyty a označia sa RF. Príprava trvá asi 1 hodinu. Označená zmes erytrocytov RF sa aplikuje pacientovi späť do žily. Potom sa pacient môže najesť. Celotelové vyšetrenie pod gamakamerou, prípadne vyšetrenie len na oblasť pečene (planárne aj SPECT) sa vykonáva do 60 minút po aplikácii RF. Pri krvácaní do brušnej dutiny sa vykonáva podľa nálezu aj v neskorších časových intervaloch (napríklad za 6 aj 24 hodín).

Vyšetrenie pľúc
Je zamerané na vyšetrenie pľúcnej cirkulácie aj ventilácie. Pacient prichádza nalačno, prípadne môže požiť ľahkú stravu 2 hodiny pred vyšetrením. Po aplikácii RF (99mTc MAA) na vyšetrenie perfúzie, pacient leží asi 10 minút. Potom sa začne robiť vyšetrenie pod gamakamerou pri súčasnom vdychovaní 81mKr. Súčasne sa teda vykonajú dve vyšetrenia a to vyšetrenie perfúzie aj ventilácie. Inú zvláštnu prípravu vyšetrenie nevyžaduje.

Žiadanky na stiahnutie

Fotogaléria