Logo UVN

Kontakty

MUDr. Peter Kozák, PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2643

MUDr. Daniel Čema

poverený primár anestéziologickej časti

+421 44 438 2653

MUDr. Daniel Čema

primár C-JIS

+421 44 438 2653

MUDr. Paulík Marián

primár lôžkovej časti KAIM

+421 44 438 2816

Ambulancia

predoperačné anestéziologické vyšetrenia

+421 44 438 2619

Mgr. Gánska Zuzana

vedúca sestra KAIM

+421 44 438 2613

Mgr. Lenka Ondrejková

manažérka dennej zmeny - anestéziologická časť KAIM

+421 44 438 2613

PhDr. Katarína Fúrová

manažérka dennej zmeny - lôžková časť KAIM

+421 44 438 2120

Mgr. Kulaková Martina

manažérka dennej zmeny C-JIS

+421 44 438 2116

Jana Vasarábová

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

+421 44 438 2622

KAIM

dispečing

+421 44 438 2120-2121

dispečing C-JIS

.

+421 44 438 2117 - 2118

Základné informácie

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny – KAIM, má lôžkovú časť, anestéziologickú časť, centrálnu JIS pre chirurgické odbory / všeobecná chirurgia, neurochirurgia, angiochirurgia, ortopédia – traumatológia /, anestéziologickú ambulanciu a ambulanciu pre liečbu chronickej bolesti.

Anesteziologická časť

Rozsah poskytovanej anestéziologickej činnosti
Klinická časť poskytuje anestéziu pre 9 000 – 9 500 operácií ročne vo všetkých vekových skupinách s následným dohľadom do prebudenia, prípadného prijatia pacienta na LČ KAIM.

Pre chirurgiu, ortopédiu a traumatológiu poskytuje širokú škálu celkovej anestézie a zvodovej anestézie pre náročné chirurgické výkony, ako sú rozsiahle brušné resekcie, tyreoidektómie, cievne rekonštrukčné výkony, laparoskopické operácie, gynekologické výkony, artroplastiky veľkých kĺbov, úrazové operácie i anestézie u polytraumatizovaných pacientov, neurochirurgické a spondylochirurgické operácie, vrátane anestézií kraniotómií a thorakotómií. Pracovisko poskytuje anestéziu pre úplný rozsah operačných výkonov ORL kliniky, ktorých náročnosť patrí medzi vrcholnú operatívu v SR. Rovnako poskytuje anestéziu pre vnútroočné operácie, elektrošokovú th, CT a endoskopické vyšetrenia. Klinika uskutočňuje anestéziu pacientom vysokorizikovým vo vyššom veku i deťom od troch rokov. Ako prví na Slovensku v roku 1978 sme v rámci renesancie epidurálneho znecitlivenia (EZ) začali používať EZ a zaviedli sme do praxe aj techniku hrudného EZ a kanyláciu EZ pre dlhodobé tíšenie bolesti. V tejto technike sme zaškolili prvých záujemcov z Košíc, Gelnice, Levoče, Považskej Bystrice, Dolného Kubína, Nových Zámkov a ďalších.

Druhy poskytovanej anestézie:
 • inhalačná sevofluranová, desfluránová anestézia a v menšej miere aj izofluranová anestézia,
 • TIVA,
 • analgosedácia pre invazívne diagnostické výkony,
 • regionálna anestézia (epidurálna aj subarachnoidálna),
 • pôrodná epidurálna analgézia,
 • periférne nervové blokády.
Anestéziologická ambulancia
Anestéziologická ambulancia poskytuje anestéziologické predopreračné vyšetrenie pre široké spektrum pacientov podstupujúcich operácie ako v našej nemocnici, tak aj v ostatných nemocniciach. Vyšetrenie nesmie byť staršie ako 21 dní a musí byť realizované pred nástupom pacienta do nemocnice.

Pôrodná epidurálna anajgézia (PEDA)

Prosíme všetky rodičky, ktoré plánujú, alebo vyžadujú pôrod v pôrodníckej epidurálnej analgézii (PEDA), aby absolvovali, s predstihom 1-2 týždne pred termínom pôrodu, pohovor s anestéziológom, za účelom poučenia o PEDA (indikáciách, kontraindikáciách, technike a spôsobe PEDA, ako aj poučenia a podpísania informovaného súhlasu s PEDA). Pre potrebu PEDA je vhodné, aby rodičky mali vyšetrený krvný obraz a hemokoagulačné parametre (Quick, APTT, fbg). Pohovor s anestéziológom je možné absolvovať v anestéziologickej ambulancii ÚVN-SNP ul. Generála Vesela 21 v pracovných dňoch, alebo aj na pracovisku Gyn.-Pôrodníckej Kliniky ÚVN-SNP Ružomberok, FN na Považskej ulici so službukonajúcim anestéziológom, v pondelok – piatok v popoludňajších hodinách (15.00 -16.00 hod.)

Bez absolvovaného pohovoru a podpísaného informovaného súhlasu, nie je možné podávanie PEDA anestéziológom. Preto prosíme rodičky, aby aj v prípade, ak ešte nie sú definitívne rozhodnuté o potrebe PEDA počas pôrodu, ale o ňom uvažujú, aby radšej uvedený pohovor vopred absolvovali. Vyhnú sa tak možnosti, že im bude PEDA odmietnutá pre nedostatok času a dôkladné vyšetrenie pred samotným pôrodom.

Centrálna JIS

Centrálna JIS spadá pod KAIM od roku 2011. Vznikla zlúčením bývalých JIS: chirurgickej, traumatologickej, neurochirurgickej a JIS cievnej chirurgie do jedného celku – centrálna JIS,momentálne má kapacitu 9 lôžok, ktoré sú plne vybavené najmodernejšou monitorovacou a prístrojovou technikou pre poskytovanie intenzívnej pooperačnej starostlivosti u pac. podstupujúcich rozsiahle a náročné operácie v chirurgii, neurochirurgii, traumatológií, cievnej chirurgii. Od roku 2015 je na centrálnej JIS vytvorený samostatný primariát spadajúci pod KAIM.

Lôžková časť kliniky

Lôžková časť ma 6 lôžok. Lôžkové oddelenie, ktoré bolo komplexne rekonštruované v období január 1996 – marec 1997. Svojim vybavením a poskytovanými službami dosahuje úroveň fakultnej nemocnice – FN.

Lôžková časť je riešená podľa najmodernejších súčasných požiadaviek. Je vybavená potrebnou zdravotníckou technikou a personálnym zabezpečením na poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

Rozsah poskytovanej zdravotnej činnosti

 • príjem na LČ KAIM – všetky indikácie, ktoré prijímajú aj pracovisko FN nemocnice. Stavy, ktoré sú ohrozené, zlyhávaním, alebo zlyhaním vitálnych funkcií, okrem pediatrických pacientov, ktorí sú v akútnych stavoch ošetrený a transportovaný do UN-Martin,
 • kompletný monitoring vitálnych funkcií on-line, bed-side a centrálnym monitorom na dispečingu,
 • umelá pľúcna ventilácia,
 • krátkodobá vysokofrekvenčná ventilácia, vrátane expulzného efektu pre toaletu dýchacích ciest,
 • základné eliminačné metódy pre pacientov s ťažkými poruchami vnútorného prostredia a otravy s možnosťou dialyzačnej liečby,
 • komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri strate vedomia na polohovacích lôžkach s nadštandardnými funkciami,
 • klimatizovaná lôžková časť s vlastným centrálnym rozvodom O2, vzduchu a vákua,
 • klinika sa podieľa na vedecko-výskumných aktivitách a publikačnej činnosti,
 • klinika zabezpečuje a podieľa sa ako výúčbové pracovisko pre Katolícku univerzitu a iné školy,
 • lekári kliniky sa podieľajú na výučbe BATLS.