Logo UVN

Kontakty

Mgr. Iveta Smiešna

úseková sestra

+421 44 435 3093

Základné informácie

Denný detský rehabilitačný stacionár bol vytvorený reprofilizáciou detských jaslí v roku 1990, v typizovanej budove, po malej rekonštrukcii. Zariadenie slúži na rehabilitačnú liečbu detí s poruchami hybnosti a ortopedickými chybami.
Cieľom reprofilizácie detských jaslí bolo sústrediť deti postihnuté neurologicky, ortopedicky, aj deti s poruchami motoriky a vytvoriť im vhodné podmienky na sústavnú liečbu ich poruchy a začlenenie do kolektívu. Slúžili na to rehabilitačná sestra s odborom reflexnej rehabilitácie, zdravotné sestry, vychovávateľky, učiteľky a lekári – neurológ, ortopéd, pediater, psychológ, logopéd. Pričom deti boli liečené len v dennom režime.

Personálne vybavenie aj rozsah služieb prešlo postupne vývojom podľa súčasnej potreby liečených detí, hlavne detí s detskou mozgovou obrnou a inými poruchami hybnosti.

Okrem lôžkovej časti, kde bola poskytovaná starostlivosť variabilnému počtu detí sa prevádzala aj ambulantná starostlivosť podľa Vojtu podľa potreby.
Pôvodne bolo toto zariadenie prevádzkované v budove bývalých detských jaslí na Bystrickej ulici č. 10. Pre nadmernosť priestorov sa zariadenie presťahovalo do adaptovanej budovy po školskej družine na Bernolákovu ulicu č. 13, kde sídli doteraz. Kapacita zariadenia je 15 detí v dennej časti. V ambulantnej časti sa poskytuje rehabilitačná starostlivosť podľa Vojtu na základe objednania rehabilitačnou sestrou.


DDRS pre choroby pohybového ústrojenstva a choroby nervové poskytuje zdravotnú, rehabilitačnú a výchovnú starostlivosť pacientov detského veku.
Je určené pre deti, ktorých stav si vyžaduje najmä intenzívnu rehabilitačnú liečbu, s predpokladom zlepšenia zdravotného stavu.


Špecifické zdravotnícke služby poskytuje formou prijatia detí do posteľovej časti zariadenia s kapacitou 15 lôžok pre denný pobyt s týmito skupinami ochorení:
 • Detská mozgová obrna,
 • Zápalové ochorenia CNS,
 • Ortopedické ochorenia (skoliózy, kyfózy, deformity hrudníka a nôh, chybné držanie tela),
 • Poúrazové stavy,
 • Ľahká mozgová dysfunkcia.

V súčasnej dobe prevádzku denného detského rehabilitačného stacionára zabezpečujú títo pracovníci: lekár pediater s úväzkom 0,1, špecializovaná rehabilitačná sestra s úväzkom 1, vedúca sestra s úväzkom 1, dvaja zdravotnícki asistenti s úväzkom 1, pomocná pracovná sila s úväzkom1.


Pobyt detí je dotovaný zdravotnými poisťovňami. Prijímanie nových detí a prepúšťanie odliečených detí vykonáva vedúci lekár stacionára alebo ortopéd a neurológ. Dĺžka pobytu dieťaťa v stacionári je rôzna, závisí od diagnózy a závažnosti postihnutia. Rodičia túto možnosť využívajú, v mnohých prípadoch vítajú.


O zriadenie takejto formy sústredenej starostlivosti sa zaslúžili MUDr. Rajecký Jozef a MUDr. Stopková Mária.


Pomáhať postihnutým deťom a ich rodinám akýmkoľvek spôsobom, ktorý by zmiernil ich utrpenie a umožnil čo najkvalitnejšie prežiť neopakovateľný život, by malo byť samozrejmosťou v každej kultúrnej spoločnosti.

Ambulantná časť

 • určená pre deti od novorodeneckého veku, na základe doporučenia od neurológa, ortopéda,
 • rodičia privádzajú deti 1-2 krát za týždeň na cvičenie k rehabilitačnej sestre,
 • rehabilitačná sestra zostaví súbor cvičení vhodných pre dané ochorenie a vek dieťaťa, po dôkladnom diagnostikovaní problému, cvičí s dieťaťom a učí rodičov ako správne s dieťaťom prevádzať cvičenia v domácom prostredí.

Denná časť

 • Určená pre deti od 6. mesiacov do 7 rokov.
 • Po doporučení detského neurológa, detského ortopéda a lekára pre deti a dorast.
 • Deti majú rôzne problémy a diagnózy, pre ktoré musia denne podstupovať rehabilitačné cvičenia.

Výchovná starostlivosť

Cieľ:
harmonický rozvoj telesných a duševných schopností dieťaťa.

Na realizáciu výchovnej starostlivosti slúžia výchovné prostriedky:
 • hra
 • učenie
 • práca
 • zábava

Prijímanie a prepúšťanie

Prijímanie detí

Na návrh:

 

 • detského neurológa, detského ortopéda,
 • lekára z ambulancie pre rizikové deti,
 • lekára pre deti a dorast.

U ktorých sa dá očakávať zlepšenie zdravotného stavu systematickou rehabilitačnou starostlivosťou.


O prijatí rozhoduje vedúci lekár DDRS.


Rodič predloží:

 • výmenný list
 • zdravotnú dokumentáciu dieťaťa (výpis + založenie zdravotnej dokumentácie v DDRS, ktorá sa vedie počas celého liečebného pobytu).Prepúšťanie


Dieťa sa prepúšťa:

 • ak o to požiadajú rodičia dieťaťa,
 • ak zdravotný stav dieťaťa sa zmenil tak, že nezodpovedá zásadám o pobyte pacienta v posteľovej časti,
 • ak sa zdravotný stav dieťaťa zlepšil a už nevyžaduje rehabilitačnú starostlivosť,
 • ak počet ošetrovacích dní dosiahol limit určený zdravotnou poisťovňou.

Fotogaléria