Logo UVN

Základné informácie

Vítame Vás na stránke

AMBULANCIE KLINICKEJ LOGOPÉDIE,

ktorá je súčasťou Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP Ružomberok – FN. 

Našim detským aj dospelým klientom/pacientom (0-99) s poruchami komunikačnej schopnosti (porozumenia, produkcie reči, čítania, písania), poruchami hlasu a prehĺtania poskytujeme ambulantnú formu klinicko–logopedickej starostlivosti. Naši klienti / pacienti k nám teda do ambulancie dochádzajú. 

Ťažisko našej práce spočíva vo vzájomnej a aktívnej spolupráci klinického logopéda, klienta / pacienta a jeho rodinného príslušníka. Len vtedy možno očakávať, že budeme pri pomoci našim pacientom úspešní a dosiahneme kvalitné výsledky.

Spolupracujeme s odborníkmi z viacerých rezortov:

rezort zdravotníctva: neurológ, ORL lekár, foniater, rehabilitačný lekár, genetik, fyzioterapeut, zdravotná sestra, klinický psychológ, liečebný pedagóg, a.i.

rezort školstva: poradenský / školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, a.i. 

sociálna sféra: sociálny pracovník, vychovávateľ v Detskom domove, osobný asistent človeku s postihnutím a. i.

Odborný profil

 

Mgr. et Mgr. SILVIA ADZIMOVÁ 

licencovaný klinický logopéd so špecializáciou

certifikovaný dysfagiológ

psychopéd (pedagóg pre ľudí s mentálnym postihnutím) 

s bohatými skúsenosťami s rozmanitým spektrom narušenej komunikačnej schopnosti 

Niekoľkoročnú logopedickú prax som získala v poradenských centrách rezortu školstva a v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach rezortu zdravotníctva. 

V ambulancii klinickej logopédie Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, kde pôsobím od roku 2011, aktuálne poskytujem predovšetkým špecializovanú ambulantnú starostlivosť: 

 • dospelým pacientom s kochleárnymi implantátmi (KI), 
 • dospelým pacientom s poruchami prehĺtania (dysfágie) 
 • detským a dospelým pacientom s poruchami hlasu (dysfónie, afónie)
 • ranú intervenciu u najmenších nehovoriacich detí a detí s rizikovým vývinom (0-3r) 

Som členkou: 

 • Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO)
 • Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) 
 • Rady SKIZP

VZDELANIE: 

2017 Boston University School of Medicine: postgraduálny program pediatrickej nutrície 

2013 Špecializačná skúška v odbore klinická logopédia (pozn. klinický logopéd s atestáciou)

2008 – 2013 Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave, postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore klinická logopédia 

2008 Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave

1997 – 2002 VŠ, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, špecializácia: klinická logopédia, titul Mgr. 

1994 – 1999 VŠ, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, špecializácia: psychopédia (pedagogika mentálne postihnutých), titul Mgr.

 

ODBORNÁ PRAX SLOVENSKO:

2014 – trvá ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Klinika ORL a Chirurgie hlavy a krku, Ambulancia klinickej logopédie, klinický logopéd so špecializáciou, ambulantný špecialista

2013 – 2014 spoluriešiteľka projektu Európskej únie ITMS 26220220099: „Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu“, zodpovedná za oblasť dysfágií (porúch prehĺtania)

2011 – 2014 ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

 • Neurologická klinika – lôžková časť
 • Klinika ORL a Chirurgie hlavy a krku, Ambulancia klinickej logopédie, ambulantný špecialista

2010 – 2011 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Ružomberok 

2010 – 2011 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP) Ružomberok

2007 – 2010 Neštátna ambulancia klinickej logopédie Mgr. Papšovej, Poliklinika Ružinov a.s., Bratislava 

2007 – 2007 DIALÓG, spol. s r.o., Vysokošpecializovaný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava, ambulantný špecialista 

2002 – 2004 Pedagogicko-psychologická poradňa a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Bratislava I (PPP a CVPP) 

1999 – 1999 DIALÓG, spol. s r.o., Vysokošpecializovaný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava (skupinová terapia detí s vývinovou dysfáziou a poruchami vývinu reči)

 

ODBORNÁ PRAX ZAHRANIČIE:

2018 AKH Wien, Zentrum Hőren, MEDEL Innsbruck, Odborná stáž k problematike diagnostiky, terapie a rehabilitácie detí a dospelých pred a po kochleárnej implantácii

2013 Neurologická klinika, RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH, Ulm, Nemecko, klinicko-logopedická diagnostika porúch prehĺtania (dysfágií), prístrojová diagnostika dysfágie FEES /fís/, klinicko-logopedická terapia a poradenstvo pri neurogénnej orofaryngeálnej dysfágii

2001 Logopedická sekcia, KBO–Kinderzentrum München gemeinnützige GmbH, Nemecko, klinicko-logopedická diagnostika, terapia a poradenstvo pri narušenej komunikačnej schopnosti detí s rôznym druhom postihnutia a , kochleráne implantáty 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (výber):

 

 

NEUBAUER, K. – hlavný autor

DOBIAS, S. (Adzimová) – spoluautor 

Neurogenně podmíněné poruchy řečové komunikace a dysfagie 

Vysokoškolské skriptá, recenzovaná monografia 

Vydavateľstvo Gaudeamus, 

Hradec Králové 2014 

1. vydanie 

ISBN 978-80-7435-518-9

 

DOBIAS (Adzimová), S.

Klinicko-logopedická intervencia neurogénnej orofarayngeálnej dysfágie (NOD) a jej súčasné trendy

IN: MADARÁSZ, Š., HUDÁKOVÁ, Z., POP, T.: Mechanism and new markers of occurance and course of the cerebral circulation disorders and robot assisted rehabilitation after stroke, Úplné texty prednášok z medzinárodnej konferencie „Markery 2014“ 

Vydavateľstvo Statis, Bratislava 2014

ISBN 978-80-85659-80-1.

 

ADZIMOVÁ, S. 

Dotazník vývinu sluchových schopností. 

slovenský preklad a adaptácia škály hodnotenia sluchových zručností 

2019 

 

Originál: Auditory Skills Checklist. 

Autor:     CALEFFE-SCHENCK, N. S. 

MED-EL. Austria

 

 

ADZIMOVÁ, S., HUDECOVÁ, D., PETRÍK, M.

slovenský preklad a adaptácia austrálskeho stimulačného programu pre deti s kochleárnym implantátom 0-24m 

2015-trvá

 

Originál: Sound Foundation for Babies (SFFB)

Autor:     DICKSON, Ch.L. (2010) 

Cochlear Ltd.

 

MADARÁSZ, Š, DOBIAS (Adzimová), S., KUBOVIČOVÁ, K. (2012). Dysfágia – podhodnotená diagnóza. Physiotherapia Slovaca: Časopis pre oblasť fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 2012; ISSN 1338-1601.

ADZIMOVÁ, S. (2020): Rinolália aperta a dysfágia – sprievodné symptómy liečby karcinómu mäkkého podnebia (kazuistika). Listy klinické logopedie 4(1). Link: 01.pdf (aklcr.cz)

„NAJLEPŠIA KAPITOLA V KNIHE“ 

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku mi udelila toto ocenenie v roku 2015, konkrétne kapitole o poruchách prehĺtania vzniknutých na neurologickom podklade, ktorú som napísala ako spoluatorka recenzovanej monografie. 

 

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ (výber):

 • DOBIAS (Adzimová), S.: Základné klinicko-logopedické vyšetrenie neurogénnej orofaryngeálnej dysfágie (pozvaná prednáška). XXI. Konference AKL, Rožnov pod Radhoštěm, ČR, 08.-09.11.2013. 
 • DOBIAS (Adzimová), S.: Klinicko-logopedické vyšetrenie dysfágie v akútnej fáze cievnej mozgovej príhody (poster). 27. Neurologický sjezd & Dunajske symposium, Praha, ČR, 20.-23.11.2013.
 • DOBIAS (Adzimová), S.: Clinical Speech And Language Swallow Examination In Neurological Patients  Used In Slovakia (Poster). 23. European Stroke Conference, Nice, Francúzsko, 6.-9.5.2014.
 • DANIHEL, L., DOBIAS (Adzimová), S.: Slovenská metodika základného klinicko-logopedického vyšetrenia neurogénnej orofaryngeálnej dysfágie. 28. Český a slovenský neurologický sjezd. Clarion Congress Hotel Ostrava, ČR, 19.-22.11.2014. 
 • ADZIMOVÁ, S., TEDLA, M.: Functional disorders after head and neck cancer treatment; holistic approach to dysphagia management (Instructional Course). 3rd Congress of European ORL-HNS, Praha ČR, 7.-11.6.2015. 
 • ADZIMOVÁ, S.: Pohľad klinického logopéda na manažment dysfágie u pacientov s rakovinou hlavy a krku (pozvaná prednáška). Celoslovenské stretnutie Sekcie neštátnych ORL lekárov. Hotel Družba, Jasná, SR, 17.10.2015. 
 • ADZIMOVÁ, S.: Interaktívne kazuistiky. Poruchy polykání – diagnostika a léčba (pozvaná prednáška). Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR pro klinické logopedy. Hradec Králové, ČR, 29.-30.1.2016.
 • ADZIMOVÁ, S.: Sound Foundation For Babies (SFFB). Slovenský preklad a adaptácia austrálskeho rehabilitačného programu detí po kochleárnej implantácii. 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne dni Evy Sedláčkovej, Otologický deň 2016. Hotel Atrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry, SR, 1.-3.12.2016.
 • ADZIMOVÁ, S.: Základné klinicko-logopedické vyšetrenie dysfágie (pozvaná prednáška). Sympózium Poruchy prehĺtania 2017, ADELI Medical Center Piešťany, SR, 7.-8.4.2017. 
 • ADZIMOVÁ, S., GREGOROVÁ, D.: Priame reštitučné postupy: aktívne techniky a manévre pri prehĺtaní. Workshop (na pozvanie). Sympózium Poruchy prehĺtania 2017, ADELI Medical Center Piešťany, SR, 8.4.2017.
 • ADZIMOVÁ, S.: Sound Foundation For Babies (SFFB). Slovenský preklad a adaptácia austrálskeho rehabilitačného programu detí po KI spoločnosti Cochlear. 9. Klinicko-logopedické dni. Košice, SR, 26.-27.5.2017.
 • OBTULOVIČOVÁ, K., ADZIMOVÁ, S.: Nutričný manažment onkologického pacienta na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP Ružomberok – FN; 1.ročné skúsenosti s perioperačnou klinicky definovanou výživou. 65. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku. Patince, SR, 5.-7.september 2018, 
 • ADZIMOVÁ, S.: Klinicko-logopedická starostlivosť o dieťa pred a po kochleárnej implantácii (pozvaná prednáška). Kurz „Dieťa s poruchou sluchu“. Horný Smokovec. 22.-23.11.2018
 • ADZIMOVÁ, S.: Manažment dysfágie z pohľadu špecialistu. Kolokvium klinickej výživy. Salamandra hotel, Hodruša – Hámre, SR, 12.-13.4.2019.
 • ADZIMOVÁ, S., FRAJKOVÁ, Ž.: Terapia dysfágie. Workshop (pozvaný workshop). Sympózium 12 hlavových nervov. Adeli Piešťany, SR, 26.-27.4.2019
 • ADZIMOVÁ, S.: Diagnostika dysfágie klinickým logopédom. Okrúhly stôl „Dysfágia“. Česko-slovenský ORL kongres. Šamorín, SR, 5.9.2019
 • ADZIMOVÁ, S.: Diagnostika a terapia dysfágie pri Parkinsonovej chorobe. Kongres Neurogénne poruchy komunikácie. Hotel Austria Trend, Bratislava, SR, 18.-19.10.2019.
 • ADZIMOVÁ, S.: Rehabilitácia dysfágie zlepšuje kvalitu života pacientov s rakovinou hlavy a krku. Neuschlov deň. Klinika ORL a ChHaK Jesseniova Lekárska fakulta UK a UNM. Martin, SR, 7.2.2020.

Vstupná diagnostika

VSTUPNÁ KLINICKO – LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA – prvovyšetrenie

Základom akejkoľvek klinicko-logopedickej intervencie (diagnostika, terapia, poradenstvo) je komplexná vstupná klinicko-logopedická diagnostika. U nás ju realizujeme v týchto krokoch:

odobratie anamnézy:

– osobná (OA), rodinná (RA), sociálna (SA), lieková (LA), 

– štúdium zdravotnej dokumentácie

vlastné klinicko-logopedické vyšetrenie, v závislosti od veku: 

– diagnostická terapia u detí 0-3 rokov formou hry

– videonahrávka klienta / pacienta

– dotazníkové a testové metódy

– ďalšie štruktúrované / neštruktúrované klinicko-logopedické postupy 

– prístrojové metódy (napr. prístrojové vyšetrenie prehĺtacieho aktu pri poruche prehĺtania – dysfágii)

– analýza získaných výsledkov so stanovením diagnostickej hypotézy

– odporúčanie ďalších odborných vyšetrení (napr. ORL, neurologické, klinicko-psychologické/psychologické, špeciálno-pedagogické, a.i.)

stanovenie diagnózy:

– druh narušenia (jazyka a reči, poruchy hlasu a poruchy prehĺtania)

– stupeň narušenia (mierny, stredný, ťažký stupeň) narušení

– potenciálnu prognózu klienta / pacienta

– rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú prognózu klienta/pacienta (ohrozujú normálny rečový vývin, školské zručnosti, …). 

stanovenie cieľov klinicko-lopedickej intervencie:

– krátkodobých 

– dlhodobých 

oboznámenie klienta/pacienta a/alebo jeho zákonného zástupcu o výsledkoch klinicko-logopedickej diagnostiky

– nález z klinicko-logopedickej diagnostiky 

(podľa typu nálezu spoplatnený podľa platného cenníka ÚVN SNP Ružomberok – fn)

stanovenie typu klinicko-logopedickej intervencie :

– zaradenie do pravidelnej terapie

– monitorovanie aktuálneho stavu

– pravidelné konzultácie 

ďalšie odporúčania (napr. typ zariadenia vzhľadom na individuálne potreby klienta / pacienta)

Čo si priniesť na vyšetrenie

PRICHÁDZAM 1x – ČO SI PRINIESŤ? 

 

COVID 19 – režim: 

 • ochranné rúško
 • rukavice / dezinfekcia rúk  
 • priesvitný štít (možnosť objednať cez internet)

 

Štandardný zoznam: 

platí pre všetkých klientov / pacientov:

 • odporúčanie od pediatra, obvodného lekára alebo lekára – špecialistu
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú kartu klienta / pacienta 

(usporiadaná chronologicky podľa dátumov vyšetrení a špecialistov)

 • prezuvky: deti – papuče, dospelí – návleky
 • zošit a pero

 

Špecifický zoznam: 

platí pre pacientov s poruchami prehĺtania: 

 • zoznam užívaných liekov
 • dohodnuté vzorky jedál (detaily vám zašleme)
 • malá a veľká lyžica, slamka, pohár 
 • papierové vreckovky

 

Informácie a objednávanie

Mgr. ADZIMOVÁ Silvia

+421 44 438 2569 / telefonický kontakt možný denne od 13:30 - 15:00 hod.

13:00 -  15:00 hod - konzultácie, konzíliá

Ambulantnú klinicko-logopedickú intervenciu poskytujeme na základe písomného odporučenia pediatra / obvodného lekára alebo lekára - špecialistu (neurológ, ORL lekár, foniater, internista, a.i.) iba objednaným pacientom.

Pokiaľ sa na dohodnutý termín nemôžete dostaviť, je potrebné sa vopred odhlásiť. Ak sa neodhlásite, znemožňujete nám ponúknuť termín ďalším záujemcom, ktorí našu starostlivosť potrebujú rovnako, ako Vy.

 

Telefónne čísla:

Recepcia ORL kliniky: 044 / 438 2570

(odkaz v prípade neprítomnosti)

E-mail: adzimovas@uvn.sk

 

Adresa: 

Ambulancia klinickej logopédie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

ul. Gen. M. Vesela 21

034 26 Ružomberok

 

Pondelok07:00 - 14:00
Utorok07:00 - 14:00
Streda07:00 - 14:00
Štvrtok07:00 - 14:00
Piatok07:00 - 13:30
Sobota
Nedeľa
Prestávka12:00 - 12:30 hod.