Logo UVN

ÚVN získala certifikát manažérstva kvality

Cieľom manažérstva kvality je dosiahnuť neustále zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť pacienta a zamestnancov nemocnice.

Od septembra 2018 je v platnosti nová norma systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015). Vedenie nemocnice sa rozhodlo pokračovať v systéme manažérstva kvality podľa novej normy, ktorá je zameraná vo zvýšenej miere na  manažment rizík a jej požiadavky implementovať do praxe. Dozorný externý audit vykonaný externým certifikačným orgánom potvrdil zhodu systému manažérstva kvality v ÚVN s požiadavkami uvedenej normy a vydal nemocnici certifikát manažérstva kvality podľa tejto normy.