Logo UVN

ÚVN spustila prevádzku urgentu typu II.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN je prvou nemocnicou v regiónoch Oravy a Liptova, ktorá od 1. 7. 2020 spustila urgentný príjem typu II.

„Ústredná vojenská nemocnica je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nielen v spádovej oblasti Liptova, Oravy, ale aj širšieho okolia. Náš Urgentný príjem typu II pre dospelých bude poskytovať pacientom rýchlu a komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste,“ povedal primár Urgentného príjmu MUDr. Milan Frátrik.

Urgentný príjem bude pacientom k dispozícii 7 dní v týždni/ 24 hodín denne a prejdú cez neho všetky diagnózy, okrem detských. Detskí pacienti pôjdu priamo do ambulancie Ústavnej pohotovostnej služby – areál na Považskej ulici. ÚVN pre nové Oddelenie urgentného príjmu využila už v minulosti vybudované priestory,  ktoré mali slúžiť pre urgent.

„ÚVN SNP Ružomberok – FN spĺňala legislatívou stanovené priestorové požiadavky na spustenie Oddelenia urgentného príjmu II. typu pre dospelých na zhruba 90%. Cena realizácie výstavby chýbajúcich ambulantných priestorov bola odhadnutá na približne 2- 3 milióny eur. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov sme požiadali zriaďovateľa MO SR a riaditeľa ÚHL – hlavného lekára OS generála MUDr. Vladimíra Lengvarského o poskytnutie voľných kapacít poľnej nemocnice na to, aby doplnila chýbajúce priestory v zmysle platnej legislatívy.  Je však potrebné vyvinúť maximálne úsilie na dostavbu chýbajúcich priestorov,“ dodal riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN MUDr. Peter Vaněk.

Časť priestorov nového oddelenia, ktoré je situované v takzvanej poľnej nemocnici, bude slúžiť, ako zázemie pre lekárov a sestry. Bežní pacienti do týchto priestorov vstupovať nebudú. V priebehu posledných dvoch rokov nemocnica zabezpečila potrebné materiálno-technické a prístrojové vybavenie nového urgentu. Len do prístrojového vybavenia,  ktorého súčasťou sú napríklad  monitory vitálnych funkcií, videoendoskopická zostava,  injekčné dávkovače,  infúzne pumpy,  EKG prístroje či defibrilátor, nemocnica investovala takmer 230 000 eur. Celkové náklady na urgentný príjem  – vrátane stavebných úprav, vybavenia informačnými technológiami,  prípravy zázemia pre poľnú nemocnicu a vybavenia inventárom – predstavujú sumu 376 000 eur. Od septembra 2019 bol urgentný príjem v testovacej prevádzke formou rozšírenej ambulancie traumatológie (5 dní v týždni od 7:00 do 15:30 hod. ). Od marca 2020 sa testovacia prevádzka rozšírila na 7 dní v týždni / 24 hodín denne – až do oficiálneho spustenia Oddelenia urgentného príjmu 1. 7. 2020. Nové pracovisko má od 1. 7. 2020 uzatvorené zmluvy so všetkými  zdravotnými poisťovňami.

ÚVN SNP Ružomberok – FN je zriadená na poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje prevažne na základe verejného zdravotného poistenia. Rozsahom vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti má nadregionálny charakter. Okrem systému verejného zdravotného poistenia –  poskytuje tzv. špecifickú zdravotnú starostlivosť pre rezort obrany, a je aj subjektom hospodárskej mobilizácie.

V hierarchii vojenského zdravotníctva je ÚVN SNP Ružomberok – FN: – najvyšším typom vojenského zdravotníckeho zariadenia na úrovni ROLE 4, predurčeným na poskytovanie ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti, tak aj širokého spektra definitívnej liečby, – v katalógu hostiteľskej krajiny SR (tzv. Host Nation Support Catalogue) určená, ako nemocnica pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov aliančných jednotiek NATO na území SR, – hlavným vzdelávacím pracoviskom na zabezpečovanie odbornej zdravotníckej praxe vojenských zdravotníckych pracovníkov. Potreba pripravenosti zdravotníckeho personálu rezortu obrany a jeho okamžitého nasadenia sa ukázala,  ako kľúčová pri zvládaní pandémie COVID-19. Jednou zo základných spôsobilostí nielen vojenskej medicíny je poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti. Vedomosti a zručnosti zdravotníckych pracovníkov v urgentnej medicíne musia byť adekvátne  – k závažnosti akútnych stavov a ich kvantite. S ohľadom na nadregionálny charakter poskytovania vysokošpecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v ÚVN, rozmiestnenie nemocníc s urgentným príjmom 2. typu pre dospelých v regiónoch, cestnej infraštruktúry a geograficko-poveternostných podmienok v regióne Liptova a Oravy –  bolo spustenie urgentného príjmu 2. typu pre dospelých v ÚVN nevyhnutné.