Logo UVN

Reakcia na medializované informácie v súvislosti s fungovaním ÚVN

Na základe medializovaných informácií týkajúcich sa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN uverejňujeme odpovede na otázky, s ktorými sa na vedenie nemocnice obrátili viaceré médiá a ktoré rezonujú aj medzi obyvateľmi. Radi by sme zverejnené informácie uviedli na správnu mieru a ubezpečili verejnosť, že poslaním nemocnice vždy bolo a naďalej aj bude, poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej úrovni. Našou snahou je aj naďalej zefektívňovať činnosť pracovníkov, vytvárať im podmienky, motivovať ich a hľadať nové inovatívne riešenie pre zlepšenie chodu v každej štruktúre nemocnice.

Naozaj sa stáva, že má nemocnica zdravotnícky materiál a lieky len na jeden – dva dni?

Zásobovanie liekmi a zdravotníckym materiálom je v nemocnici zabezpečené kontinuálne a bez výpadkov.  Jedinou výnimkou môže byť situácia, kedy z dôvodov na strane výrobcu dôjde k neavizovanému celoplošnému výpadku nejakého lieku na trhu a tento výpadok trvá dlhšiu dobu. Nikdy sa nestalo, že by zásoby v nemocnici postačovali len na jeden-dva dni. Vedenie ÚVN SNP Ružomberok – FN neeviduje ani žiadne sťažnosti súvisiace s nedostatkom liekov a zdravotníckeho materiálu. Nemocnica je pripravená aj na výnimočné situácie, kedy by napr. potreba nejakého lieku na oddelení neočakávane prevyšovala štandardnú potrebu. Systém poskytovania lekárenskej starostlivosti v nemocnici je nastavený tak, že v takomto prípade umožňuje presun nedostatkového lieku alebo zdravotníckeho materiálu z iného oddelenia na oddelenie, ktoré ho akútne potrebuje. V žiadnom prípade v ÚVN nikdy nenastala situácia, kedy by bol kvôli nedostatku liekov alebo zdravotníckeho materiálu akýmkoľvek spôsobom ohrozený chod nemocnice a už vôbec nie zdravie pacienta.

Aký bol dôvod nesúhlasu vedenia nemocnice s vykonaním operácie – zavedenia vnútroušného implantátu, u detského pacienta?

Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN podpísal Žiadosť o osobitnú úhradu zdravotníckej pomôcky, ktorá bola následne odoslaná do poisťovne. Vedenie ÚVN sa medzitým snažilo v poisťovni vyrokovať, aby tieto finančne náročné zdravotnícke materiály boli hradené nad rámec zazmluvnených objemov ŠZM (vyskytujú sa sporadicky, sú finančne náročné a sú veľkým zásahom do mesačného hospodárenia v rámci limitu na ŠZM – špeciálny zdravotnícky materiál). Počas tohto rokovania bolo vedenie ÚVN zo strany poisťovne mylne informované, že Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN nepatrí medzi implantačné pracoviská v rámci SR. Na základe týchto informácií dospeli na stretnutí k dohode, že implantácie kochleárov sa budú robiť výhradne v dvoch zdravotníckych zariadeniach, na to určených (BA, KE). Po tejto dohode sa zo strany poisťovne vrátila schválená žiadanka na implantát nad rámec limitu, čo si vedenie ÚVN, potrebovalo overiť, keďže to bolo v rozpore s predchádzajúcou dohodou. Hneď ako bolo k dispozícii stanovisko, že bude ŠZM uhradené, riaditeľ objednávku na nákup implantátu podpísal. Až následne bolo vedenie ÚVN informované, že Klinika ORL je oficiálnym tretím pracoviskom s povolením implantácie kochleárnych implantátov, určené v kategorizácii MZ SR, ale poisťovňa naďalej  trvá na tom, že svojich poistencov bude, pre sporadickosť týchto zákrokov, posielať na pracoviská v Košiciach a Bratislave.

Prečo ÚVN SNP Ružomberok – FN odmieta zaplatiť poistku za 50-tisícový ultrazvukový diagnostický prístroj, ktorý získala od Mondi SCP, a. s.?

Finančnú čiastku v hodnote 50 000.- eur od Mondi SCP a.s. získalo Združenie lekárov a pracovníkov ORL oddelenia / občianske združenie /, nie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Občianske združenie  následne zakúpilo spomínaný ultrazvukový diagnostický prístroj, ktorý však nebolo ochotné nemocnici darovať. ÚVN ako štátna príspevková organizácia nie je oprávnená, v zmysle príslušných platných právnych predpisov, vynakladať verejné prostriedky napríklad na opravy, údržbu či spomínané poistenie zdravotníckych prístrojov, ktoré nie sú v jej vlastníctve a nemocnica ich ani nemôže používať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Odporúčame občianskemu združeniu možnosť opätovne zvážiť darovanie uvedeného zdravotníckeho prístroja nemocnici.

Po nástupe nového riaditeľa sa zrušili dve veľké verejné obstarávania na nákup potrebného mamografu a zriadenia angiografického pracoviska. Prečo sa súťaže zrušili a budú vypísané nové?

Zakúpenie Multifunkčného angiografického pracoviska, predstavovalo pre ÚVN SNP Ružomberok – FN veľkú finančnú záťaž z hľadiska rozpočtových možností. Na zakúpenie angiografu ÚVN SNP Ružomberok – FN momentálne nemá finančné krytie. Už v najbližšej dobe  bude spustené verejné obstarávanie na nový mamografický prístroj pre Kliniku rádiológie.

Je pravda, že vedenie nemocnice plánuje zrušiť pôrodnicu?

Vedenie ÚVN SNP Ružomberok – FN nikdy neuvažovalo o zrušení gynekologicko – pôrodníckej kliniky. O reprofilizácii oddelenia by sme uvažovali len v tom prípade, ak by bol priamo ohrozený život matky alebo dieťaťa. Vzhľadom na nespokojnosť rodičiek, ktoré v lete vyjadrili svoj názor v prieskume organizovanom inštitútom HPI v spolupráci s portálom www.rodinka.sk a nízky počet pôrodov (menej ako 600 ročne), sme vedenie kliniky požiadali o prijatie nápravných opatrení. Medzi ne patria zlepšenie vzťahov medzi gynekologicko – pôrodníckou klinikou a novorodeneckým oddelením, ústretovejšia komunikácia s pacientkami a zvýšenie atraktivity gynekologicko – pôrodníckej kliniky medzi budúcimi mamičkami (zakúpenie nových lôžok).

Nový riaditeľ si priniesol aj nový manažment. Na akých pozíciách došlo k personálnej zmene?

Od nástupu riaditeľa MUDr. Petra Lofaja, PhD., MPH do funkcie došlo k personálnym zmenám na poste ekonomicko-technického námestníka a vedúceho odboru ľudských zdrojov.

Lekári hovoria o nezáujme nového riaditeľa komunikovať.

Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN je otvorený akejkoľvek komunikácii so všetkými zamestnancami nemocnice. Od jeho nástupu do funkcie sa konali aj dve gremiálne porady za účasti všetkých prednostov, primárov a vedúcich sestier spolu s manažmentom nemocnice. Prvá veľká porada bola v júli, kde im riaditeľ ÚVN oznámil, že v auguste, z dôvodu čerpania dovoleniek, gremiálna porada nebude. Následne gremiálnu poradu, ktorá sa mala konať koncom septembra, riaditeľ presunul na október (18. 10. 2017), aby na nej vedúcim pracovníkom kliník predstavil nového ekonomicko-technického námestníka.

V prípadie šírenia nami uvedených informácií, vás prosíme, pre zachovanie objektivity, o použitie odpovede na danú otázku vždy v plnom znení.

Kontakt pre médiá: diskovap@uvn.sk