Axe Rescheek - 1st November Joomlaxe Templates Axe Rescheek - 1st November Joomlaxe Templates
English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

 

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov nemocnice, aby od 21. 4. 2016 až do odvolania neparkovali pri onkológii v areáli na Považskej ulici z dôvodu zahájenia stavebných prác v danej lokalite (vyznačenej na priloženej mape).

Za porozumenie vopred všetkým ďakujeme.

Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN

                   

Telefónne číslo 044/438 2111 nie je viac určené na prepojovanie hovorov na jednotlivé vnútorné klapky. Pre volanie do nemocnice môžete použiť priame prevoľbové telefónne linky podľa nižšie uvedeného telefónneho zoznamu.

alt PDF telefónny zoznam ÚVN SNP Ružomberok
alt PDF telefónny zoznam polikliniky Bratislava
alt PDF telefónny zoznam polikliniky Sliač
alt PDF telefónny zoznam polikliniky Trenčín
alt

RTG Terapia - MAPA
(Objednávanie na čísle +421-44-4382238, v pracovných dňoch od 12:00 do 14:00 hod.) 

   

Charakteristika nemocnice

V súvislosti s transformáciou vojenského a civilného zdravotníctva, ktorá v súčasnosti prebieha, rozhodlo riaditeľstvo ÚVN SNP Ružomberok - v záujme zvýšenia informovanosti a odstránenia prípadných nejasností - umiestniť na sieti Internet vlastnú stránku.

Hlavnou úlohou tejto stránky je informovať širokú vojenskú i občiansku verejnosť o tom, že ÚVN - aj keď je vojenským zdravotníckym zariadením - poskytuje svoje služby všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí to potrebujú, bez ohľadu na to, kde sú poistení, aký majú vzťah k armáde, aké majú zamestnanie, akého sú pohlavia alebo národnosti. Na ÚVN sa môže obrátiť každý, kto má k nemocnici dôveru a usúdi, že by mu mohla pri diagnostike alebo liečbe jeho ochorenia pomôcť.

Podmienkou je iba to, že nemocnica má vybudované pracovisko (kvalifikovaného odborníka) príslušné pre liečenie daného ochorenia a ďalej, že má voľnú pracovnú alebo lôžkovú kapacitu. Aj keď ide o vojenskú nemocnicu, plne sa na jej prevádzku vzťahujú všetky zásady celoštátne platného Liečebného poriadku ktoré musia pracovníci Ústrednej vojenskej nemocnice dôsledne dodržiavať vo vzťahu ku svojim pacientom, ako aj v rámci spolupráce s inými subjektami vojenského alebo civilného zdravotníctva.

V sieti vojenských zdravotníckych zariadení zaujíma ÚVN v Ružomberku významné miesto. Je najväčším vojenským zdravotníckym zariadením na teritóriu SR. Ide o nemocnicu typu III.A. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok je od 1.1.1994 príspevkovou organizáciou. Jej zriaďovateľom je ministerstvo obrany SR. Od 1. septembra 1994 bola Vojenská nemocnica Ružomberok premenovaná na Ústrednú vojenskú nemocnicu.

 

Je to nemocnica pavilónového typu. Svojich 400 lôžok má rozmiestnených v piatich lôžkových nemocničných pavilónoch. K dispozícii je veľký, krásne upravený vonkajší nemocničný areál, ktorý umožňuje ďalší rozvoj nemocnice. Všetky oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice sú plne zabezpečené potrebným počtom kvalifikovaných lekárov, stredného zdravotníckeho personálu, lôžok a rozsiahlym neustále modernizovaným prístrojovým vybavením.

Z celkového počtu lekárov, ktorí v nemocnici pracujú má 45 špecializáciu II. stupňa, 25 špecializáciu I. stupňa, 17 nadstavbovú špecializáciu, 7 lekári majú vedeckú hodnosť CSc. a dvaja pedagogickú hodnosť docent. V kategórii SZP sú v nemocnici zamestnané kvalifikované zdravotné sestry a zdravotní laboranti rôznych odborností.